آرزو می کنم بازی زورخانه ای را به دنیا راه اندازی شد کنم


سیدحمید سجادی در مراسم گلریزان فدراسیون بازی های زورخانه ای برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ذکر شد: اجتناب کرده اند آقای باران جشمه رئیس فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از مشاورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتیدم تشکر می کنم.

وی افزود: اجتناب کرده اند ورزشکاران عزیزمان تشکر می کنم کدام ممکن است امشب واقعا ما را راضی کردند. جوایز مناسبت امشب ۲ برابر تمام حاضر های تولید دیگری ما بود. این مجلس امیرالمؤمنین(ع)، فتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط است.

سجادی خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم سنت گل را فروش دهیم. آرزوی ممکن است اینجا است کدام ممکن است بازی زورخانه ای را کدام ممکن است خوب بازی عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع ایرانی است به جهانیان راه اندازی شد کنم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است این منطقه خواستن به احیا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی زیادی باید به این بخش ظاهر شد کنند. همه عامل در میدان است. ما شاهد اقدامات هماهنگ، اجزا استقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا آمادگی جسمانی در انجام ورزشکاران این منطقه هستیم.

وزیر بازی خاطرنشان کرد: زرخانه ممکن است سنت بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به نیازمندان را احیا تنبل. امیدوارم همه بتوانیم در راه اندازی شد این منطقه به دنیا کمک کنیم. امیدوارم چراغ زورکان همه وقت روشن باشد.