اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه ۵۰۰۰ میلیارد بودجه برای مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العلاج ارزش کرد


به مشاوره رئیس گروه بیمه سلامت اکنون دارایی ها در بخش‌هایی یادآور اوتیسم، سوختگی، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان در اختیار نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه‌های مختلف قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این دارایی ها در بیمه تجمیع شود؛ کارآمد {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در زمینه تجمیع دارایی ها در بیمه وضعیت خوبی نداریم.

همراه خود تصویب مجلس امسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند بودجه مبتلایان صعب العلاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص فکر شده {است تا} اجتناب کرده اند مخارج سرسام آور {در این} بخش کاسته شود.

محمد نشی ذکر شد: ما بیمه اساس مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در ملت نداریم کدام ممکن است طبق قوانین ارزش های معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را تامین تدریجی. تورم در بخش سلامت اصولاً اجتناب کرده اند تورم در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های خردکننده در ملت ما شاخص مطلوبی ندارد.

بر ایده پوشش های دارایی ها نهایی سلامت، مدیریت دارایی ها سلامت باید اجتناب کرده اند طریق سیستم بیمه ای همراه خود تاکید بر وزارت بهداشت، معامله با، آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سایر امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها انجام شود.