اجتناب کرده اند سفرهای غیر حیاتیگروه هواشناسی نسبت به بارش از حداکثر باران در سه استان شمالی هشدار داد.

به گزارش پیرسون، گروه هواشناسی ملت همراه خود صدور اخطاری نارنجی حاکی اجتناب کرده اند تحریک کردن رژیم بارشی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند صبح روز سه شنبه (۲ فروردین) به همان اندازه اواخر وقت شکسته نشده دارد: بارش باران در ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق سردسیر، بارش برف، وزش باد از حداکثر. در اردبیل، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب مازندران.

{در این} شرایط بالا روبرو شدن رودخانه‌ها، روان آب در مسیل‌ها، مه، کاهش دید، لغزندگی خیابان‌ها، مسائل ترافیکی، طوفان برف در ارتفاعات، تاخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال لغو پروازها در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست، به همین دلیل گروه هواشناسی اجتناب کرده اند انجام پروازهای غیر حیاتی اجتناب می‌تدریجی. تجهیز خودروها به وسایل امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایشی، تجهیز آنها به از کیت زمستانی شبیه زنجیر چرخ در خیابان های برفی، پرهیز اجتناب کرده اند ورزش های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی وسایل عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی به طور قابل توجهی در خیابان های کوهستانی پیشنهاد تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار نارنجی گروه هواشناسی پیش سوراخ بینی می تدریجی کدام ممکن است پدیده های جوی عواقب عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات بالقوه به در کنار داشته باشد.

خوب هشدار نارنجی برای پیکربندی تجهیزات های در کنترل برای مقابله همراه خود خوب پدیده مخرب صادر تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا