اجتناب کرده اند مخالفت مجلس به همان اندازه افزایش قیمت آنلاین به همان اندازه حرکت اولین اتوبوس برقی + عکسها


روزنامه های سیاسی پنجشنبه ۱۵ فروردین;

پارسینا: برای تفسیر صفحه اول عکسها روزنامه سیاسی در این زمان پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ همین جا فشار کنید.

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۵:۴۰