اجتناب کرده اند پیگیری بسیار زیاد اجتناب کرده اند مشکلات نوروزی ساکنان در وزارت راه


عباس شیرافین سخنگوی ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا در صفحه خصوصی شخصی در توییتر نوشت: معتقدم متنوع اجتناب کرده اند مشکلات سفرهای نوروزی کدام ممکن است مردمان را تلخ می تنبل همراه خود خوب پیگیری آسان رفع تبدیل می شود. تعهد خودم است کدام ممکن است در حد توانم پیگیر مشکلات هموطنانم در وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی باشم.

شماره سرور من می خواهم ۰۹۰۵۷۷۷۷۷۵۵۷ برای ارتباط واتساپ در ایام نوروز است. »