ادعا عمیق کسری خدمت به مشمولانکسر خدمت سربازی برای ایثارگران کدام ممکن است حد نصاب معافیت فرزندشان پایان دادن نشده است، متعاقباً کسر خدمت ساده برای عالی فرزند امکان پذیر است.

به آموزش داده شده است پیرسون، انواع زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی استفاده شده جستجو در کسر خدمت مقدس سربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی راه قانونی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این شرایط هستند.

بر ایده ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در مورخه ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ مشمولانی کدام ممکن است پیرمردها آنها به معافیت خدمت سربازی نرسند می توانند همراه خود رعایت شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط اجتناب کرده اند کاهش یافته است خدمت بهره مند شوند.

اگر رزمنده ای در ۲ هر دو تعدادی از گروه سابقه جبهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع آن مدت نصاب معافیت فرزند باشد، هر گروه باید به طور به صورت جداگانه اندازه جبهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را برای گروه مسئولیت نهایی منعکس تدریجی. آن گروه تجمیع شود.

در صورتی کدام ممکن است سرویس دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران به حد نصاب معافیت فرزند نرسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلب تقاضا کسر خدمت برای فرزند شخصی را داشته باشد، هر گروه باید به طور به صورت جداگانه برای فرزند شخصی کسر خدمت صادر تدریجی.

اطمینان حاصل شود که کمک به خانوار های دارای فرزند ذکور دوگانه هر دو تعدادی از قلو در صورت اعزام همزمان به خدمت سربازی می توان به تقاضا منجی کسری خدمت بین آنها قطع کرد.

بر ایده ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در گذشته تاریخی ۶/۳/۱۳۹۷، صدور کسر خدمت برای فرزندان ایثارگرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر سهم جانباختگان غیبت نمی کنند، {هر ماه} اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر ماه} رزمی برای. ۱۲ روز.

مدت خدمت مشمولان غیر شهروند در مناطق امنیتی ۱۸ ماه، در مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم آب و هوای محلی ۱۹ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمولان در مناطق دوره ای ۲۱ ماه می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای هر کودک مشمول ۳ ماه کاهش یافته است خدمت فکر شده است.

تأمین: صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما