اساسنامه موسسات تکیه کن به بنیاد شهید تجزیه و تحلیل تبدیل می شود


را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی در دیدار با مدیران نمایندگی “فرآیند” با ردیابی به تاکید رئیس جمهور در دیدار با ایثارگران در مجتمع توانبخشی جانبازان نیایش بر اهمیت حاضر شرکت ها درمانی صحیح به این نمایندگی افزود: جانبازان گروه های مختلف اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه خواهند بود.

وی با دقیق اینکه بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به خودکفایی ملاحظه دارد، اظهار داشت: بنیاد شهید یکی اجتناب کرده اند نهادهای در کنترل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رکن مهم پاسخگویی در قبال محله ایثارگران ملاحظه ویژه داریم. نهاد باید به جایگاه وظیفه شخصی برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا به بخش های مختلف خدمت رسانی به ایثارگران ملاحظه داریم.

قاضی زاده الهاشمی تصریح کرد: تعهد ما اینجا است کدام ممکن است با ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با محافظت کرامت به محله خدمت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه باید در دنیا حرف اول را بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری نیز می توانند اجتناب کرده اند ما نمونه بگیرند.

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران افزود: به طور معمول در طراحی راهبردهای نامناسب با کارکردهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی مشکلاتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اجتناب کرده اند بین جابجایی بنیاد بنیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به صورت قانونی در جاری تبدیل کردن هستیم. در وهله اول اساس ها.”

قاضی زاده الهاشمی با تاکید بر لزوم اکتسابی شرکت ها اجتناب کرده اند بخش دولتی اظهار داشت: باید بخش دولتی را وادار کنیم تا شرکت ها اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی را به ایثارگران حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مشارکت بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی نسبت به حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب شرکت ها اقدام کنند. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران {در این} اداره شناخته شده به عنوان ناظر ورزش می تدریجی.

وی افزود: در نمایندگی هایی شبیه نمایندگی فرآیند اکتسابی شرکت ها اجتناب کرده اند بخش دولتی امری حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی باید بودجه شخصی را اجتناب کرده اند سه بخش بیمه، کمک های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توانمندی های شخصی تامین تدریجی.

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران با دقیق لزوم همکاری با نمایندگی های اطلاعات اظهار داشت: در موضوع تاکید مقام معظم مدیریت مبنی بر موضوع ساخت علم در مانترا ۱۴۰۱، بنیاد نیز وارد این جهان ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همکاری با اطلاعات را رشد دهد. نمایندگی‌های بیشتر مبتنی بر.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار به نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان با تکنیک خلق ثروت.

قاضی زاده الهاشمی افزود: بنیاد شهید اجتناب کرده اند همکاری با نمایندگی های اطلاعات بنیان استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی ها می توانند قالب های شخصی را برای بررسی به نمایندگی «راه» حاضر کنند.

وی در خصوص نیاز حاضر شرکت ها به ایثارگران اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است مطرح شده مونتاژ بیمارستان است کدام ممکن است نیازمند مراکزی برای مبتلایان اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان هستیم کدام ممکن است انواع آنها کم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکانات باید شرکت ها عکس اجتناب کرده اند جمله حاضر دهند. شناخته شده به عنوان دندانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی سی یو.”

قاضی زاده الهاشمی افزود: این امر باید در بیمارستان های عظیم اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان انجام شود. تحمیل بخش مراقبت های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندانپزشکی تا سربازان اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان در اکتسابی این شرکت ها دچار اشکال نشوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اکثر شهدا پیر هستند، معامله با به شرکت ها درمانی آنها حیاتی است.

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران علاوه بر این اجتناب کرده اند ایجاد سامانه بازرسی کل {در این} نهاد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذعان داشت: در گذشته اجتناب کرده اند بازرسی باید خودتان اجتناب کرده اند بخش های مختلف نهاد شخصی بازرسی کنید چرا کدام ممکن است بازخورد دریافتی اجتناب کرده اند این بازرسی ها حیاتی است. به موسسه

قاضی زاده الهاشمی تاکید کرد: برای اسبابک ها خاص باید اورژانس اجتماعی یا مرکزی در بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات ایثارگران معامله با شود.

وی با دقیق اینکه طریقت باید اجتناب کرده اند گروه های جهادی نیز برای این سیستم های مالی شخصی استفاده تدریجی، افزود: اقتصاد وقف اقتصاد مهمی در دنیا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خودسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده نیز اجتناب کرده اند بخش های مهم در بخش وقف است.

قاضی زاده الهاشمی با ردیابی به اینکه امسال باید سال تغییر اساسی در بخش شرکت ها باشد، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است با کمک همکاران به این نیازها کف دست یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از شرکت ها را به محله ایثارگری حاضر کنیم.

معاون بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران نیز {در این} نشست با دقیق اینکه بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران روزانه به حدود ۶۰ هزار نفر شرکت ها حاضر می تدریجی، اظهار داشت: این نهاد باید خدماتی را کدام ممکن است به محله هدف حاضر می دهد مدیریت تدریجی. جانبازان کانادایی یکی اجتناب کرده اند گروه هایی هستند کدام ممکن است باید صحیح ترین شرکت ها به آنها حاضر شود.

عبدالرضا عباسپور افزود: نمایندگی «متد» در چندین بخش اجتناب کرده اند جمله شرکت ها ارتوپدی، پروتز، روانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها آمبولانس پرانرژی است کدام ممکن است {در این} میان باید علاوه بر این ارتز، پروتز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها باکیفیت، بر شرکت ها روانپزشکی نیز کانون اصلی بیشتری داشته باشد.

متد شناخته شده به عنوان بازوی سلامت بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران اجتناب کرده اند طریق ۱۱۰۵ تعهد در ۱۱ بیمارستان ملت به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران شرکت ها رسانی می تدریجی.

این مجموعه با دارا بودن ۵ وسط ارتوپدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتز، ۲ وسط تصویربرداری، هفت کلینیک، خوب داروخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه وسط تشخیصی، درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی در خدمت جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان است.

مدیران نمایندگی طریقه در خصوص توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های این نمایندگی اجتناب کرده اند جمله ضعیف نقدینگی در حاضر شرکت ها به ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راهکارهایی اجتناب کرده اند جمله نوسازی ناوگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تشک های بیمارستان های در سرتاسر ملت صحبت کردند. با مساعدت رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران اجتناب کرده اند ممکن است برای افزایش وضعیت تشکر می کنم.