استراتژی ملی ورزش جوانان Health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف این است که فرهنگ ورزش جوانان آمریکایی را بر اساس یک دیدگاه مشترک متحد کند: روزی که همه جوانان از فرصت ، انگیزه و دسترسی به ورزش برخوردار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید