استفاده زندانیان متولد ۱۳۸۳ برای خدمت سربازی


گروه تعهد نهایی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای گفتن کرد: کلیه مشمولان غایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مشمول متولد سال های ۱۳۵۵ به همان اندازه ۱۳۸۳ باید وضعیت خدمت شخصی را بر مقدمه مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات تعهد نهایی تصمیم گیری کنند.

{افرادی که} دانشکده را انصراف کرده هر دو در گذشته اجتناب کرده اند سن مجاز بودن فارغ التحصیل شدند ۶ ماه جایگزین دارند به همان اندازه همراه خود حضور در سن مشمولیت (۱۸ سال) وضعیت خدمت شخصی را خاص کنند.

مشمولان دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمولان معافیت تحصیلی کدام ممکن است طبق سقف سنوات تحصیلی تصمیم گیری شده تحصیل می کنند در صورت استعفا، ریختن هر دو شروع کمتر از به همان اندازه منصفانه سال جایگزین خواهند داشت.

علاوه بر این مشمولان خدمت در نیروهای مسلح هر دو تجهیزات های دولتی کدام ممکن است به هر دلیلی در گذشته اجتناب کرده اند اتمام خدمت هیچ شرایطی برای شکسته نشده خدمت ندارند کمتر از ۶ ماه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی استعفا اجتناب کرده اند خدمت مهلت دارند جهت شکسته نشده خدمت به محل های کار پلیس +۱۰ مراجعه کنند. ارائه دهندگان.. اقدام کنید.

مشمولانی کدام ممکن است دارای معافیت غیر دائمی هر دو وثیقه پزشکی هستند باید کمتر از ظرف مدت منصفانه ماه برای تصور وضعیت خدمت شخصی پس اجتناب کرده اند انقضای آن به مطب های فوق مراجعه کنند.

علاوه بر این مشمولانی کدام ممکن است وضعیت خدمت شخصی را در مهلت تصمیم گیری شده خاص نکرده اند، غایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق ماده ۱۰ قوانین ارائه دهندگان کشوری همراه خود آسیب های اجتماعی اجتناب کرده اند جمله شاغل نبودن، عدم امکان بدست آمده رهن، عدم بدست آمده مستمری اجتناب کرده اند مقامات هستند. ، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات حقوقی تکیه کن. ، عدم صدور پروانه بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مواجه خواهد بود.

طبق ماده ۵۸ قوانین خدمت تعهد نهایی مشمولانی کدام ممکن است غیبت اولین آنها در زمان صلح به همان اندازه ۳ ماه باشد ۹۰ روز اضافه خدمت خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر غیبت اولین آنها در زمان صلح بیش از سه ماه باشد به همان اندازه ۱۸۰ روز اضافه خدمت خواهند داشت. زمان خارج از مقررات .

شایان اشاره کردن است مشمولانی کدام ممکن است جدا از ۶ ماه زمان خارج از مقررات بیش اجتناب کرده اند منصفانه سال غیبت داشته باشند متواری محسوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع ذیصلاح قضایی راه اندازی شد می شوند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، {در این} اطلاعیه آمده است: نامزدها در صورت خواستن به داده ها تا حد زیادی می توانند به پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کانال گروه در پیام مراجعه کنند. پیام رسان سروش برای {به روز} نگه از گرفتن @khabarbarbazi همراه خود اطلاعات مرتبط.