اطلاعیه های مهم برای مکان های خبری غیرمجازگروه نظارت بر مطبوعات با صدور اطلاعیه ای اجتناب کرده اند رسانه های غیرمجاز خواست بدون در نظر گرفتن سریعتر برای اکتسابی مجوز اقدام کنند. بر ایده این اطلاعیه، به تقاضا های سند شده معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت این رسانه ها بر ایده قوانین مطبوعات رعایت ممکن است.

به آموزش داده شده است پیرسون، هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن پیوستن مجدد، تمامی گردانندگان مکان های خبری با بیرون مجوز را ملزم به تقاضا مجوز در سامانه رسانه های گروهی کرد.

در آگهی آمده است:

گروه نظارت بر مطبوعات در {پاسخ به} تقاضا‌های مکرر مدیران رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای حمایت اجتناب کرده اند رسانه‌های دارای مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه فضای قانونی ورزش‌های خبری، اجتناب کرده اند تمامی گردانندگان پایگاه‌های خبری غیرمجاز دعوت می‌تدریجی تا تقاضا مجوز برای پایگاه خبری شخصی را در سامانه حاضر دهند. رسانه به برخورد پست الکترونیکی: (e-rasaneh.ir).
هیئت نظارت بر مطبوعات پیش اجتناب کرده اند این در آذرماه ۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در دی ماه ۱۳۸۹ اجتناب کرده اند مکان های خبری غیرمجاز برای اکتسابی مجوز تخلیه دعوت کرده بود کدام ممکن است با استقبال گردانندگان این مکان ها مواجه شد.

گروه دیده بان مطبوعات پیش اجتناب کرده اند این ادعا کرده بود کدام ممکن است در صورت عدم سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز این اپلیکیشن، هرگونه ورزش رسانه های خبری، اطلاعات بازیگران رسانه ای محسوب تبدیل می شود.