اعتراض ایران {به رفتار} غیرانسانی پلیس دانمارک با پناهجویان ایرانی


کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به ماتیاس تسفایه وزیر مهاجرت دانمارک {به رفتار} وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانسانی این دانمارکی با عالی پناهجوی ایرانی اعتراض کرد. پلیس.

غریب آبادی {در این} نامه، پناهجوی ایرانی را به در کنار ۲ فرزندش بازگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند مرد عالی ساله‌اش کدام ممکن است نزد پدرش در دانمارک مانده بود کنار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف تعهدات دانمارک بر مقدمه حقوق، خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار غیرانسانی علیه او انجام داد. اجتناب کرده اند کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع خشونت علیه دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۷ میثاق در سراسر جهان حقوق مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی با اشاره به ممنوعیت آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این پیام آمده است: فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس هایی را چاپ شده کردم کدام ممکن است آرم می دهد ۴ نفر این شهروند ایرانی را با خشونت به پایین برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرش را در پیاده رو بریده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص با لباس دستبند اجتناب کرده اند موجود در خودرو. جلوگیری اجتناب کرده اند حرکت دختران واجب است. برخی تجربیات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است این برخورد در برابر این چشمان فرزندان خردسال این زنانه رخ داده است.»

وزیر حقوق بشر کشورمان ضمن گفتن اعتراض {به رفتار} خشونت آمیز این شهروند دانمارکی با ساکنان دانمارکی، اجتناب کرده اند وزیر مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر افسران ذیربط دانمارک خواست جلوی این اقدامات غیرانسانی را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعمال استانداردهای دوگانه علیه آنها خودداری کنند. اطمینان حاصل شود که جبران خسارات مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی وارده به این مبتلا خشونت اقدامات اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند ریختن مجبور را انجام دهند.