افغانستان مستحق ملاحظه اصولاً محله جهانی استبه گزارش پارسینی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح در امروز در راس خوب هیات سیاسی برای نمایندگی در سومین نشست افغانستان وارد تونس در استان آنهویی در شرق چین شد. چنی با توجه به این بازدید نوشت: «خوشحالم کدام ممکن است برای نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین هستم.

او اظهار داشت: «افغانستان مستحق ملاحظه اصولاً محله جهانی است.

وی افزود: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین بر حمایت شخصی اجتناب کرده اند استقلال، وحدت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق تصمیم گیری آینده مردمان تاکید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارند شاهد افغانستان با وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یافته باشیم کدام ممکن است با همسایگان شخصی کار با هم داشته باشد.

{در این} هیئت علاوه بر این حسن کاظمی قمی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار دبیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل در امور جنوب آسیا، رضا زبیب معاون دبیرکل در امور شرق آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حکیگیان حضور دارند. ، دستیار وزیر امور خارجه. ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کل اوراسیا.

شاهزاده عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وانگ یی همتای زبان چینی شخصی به گذشته تاریخی ۱۶ مارس، آمادگی شخصی را برای برگزاری سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} دعوت همتای زبان چینی شخصی برای نمایندگی {در این} اجلاس ادعا کرد. .

اولین نشست همسایگان افغانستان تقریباً در ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ با حضور وزارت امور خارجه ۶ ملت همسایه افغانستان به میزبانی چین، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وزرا به صورت حضوری در نشست تهران حضور داشتند. وی ادعا کرد کدام ممکن است چین میزبان سومین نشست {خواهد بود}. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در کنار با روسیه در یک واحد ادعا مشترک به گذشته تاریخی ۲۶ نوامبر گفتند کدام ممکن است خوب ساختار سیاسی محاصره با مشارکت همه اقوام تنها راه رفع مشکلات افغانستان است.

این نشست ۲ روزه ادعا به در امروز چهارشنبه ۹ اسفند با حضور وزرای امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در تونس برگزار شود. دیدارهای دوجانبه در روز اول برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به ۲ دیدار روز پنجشنبه برگزار شود. نشست افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دیدار با وزرای خارجه افغانستان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئتی اجتناب کرده اند جنبش طالبان. قابل اشاره کردن است کدام ممکن است در دومین نشست امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز حضور می تواند داشته باشد.

شاهزاده عبداللهیان ادعا به روز چهارشنبه با وزرای خارجه روسیه، اندونزی، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون نخست وزیر ازبکستان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو تدریجی.