امکانات مالی همراه با امکانات ارتش جزء مهمی استوی ذکر شد: امکانات مالی همراه با امکانات ارتش مولفه مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را {به سمت} دیپلماسی کارآمد سوق می دهد.

به گزارش پیرسون، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه نشاط اتمی ایران روز چهارشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی رادیویی خنثی سازی عملیات خرابکارانه در مجتمع غنی سازی فردو را پیامی روشن برای رژیم صهیونیستی توضیح دادن کرد.

معاون رئیس جمهور در خصوص خنثی سازی عملیات خرابکارانه مجتمع غنی سازی شهید علیمحمدی (فردو) ذکر شد: این اقدام پیام روشنی برای رژیم صهیونیستی داشت کدام ممکن است هوشیاری تجهیزات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ایران اجتناب کرده اند هرگونه تهدیدی است. ”

وی در گفتگو همراه خود رادیو تهران دانستن درباره مانترا سال ۱۴۰۱ ذکر شد: ملاحظه مقام معظم مدیریت به موضوع ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال اینجا است کدام ممکن است مولفه های کارآمد امکانات در ملت انبساط متعادلی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت راهی پیدا کند پیشرفت تنبل. با بیرون قرار تکل کشف نشده اجزا خارجی

وی شکسته نشده داد: اقتدار مالی همراه با امکانات ارتش رکن مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را {به سمت} دیپلماسی کارآمد سوق می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} منطقه ملت ممکن است در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تلاطم های رنگی دنیای امکانات حرف های موثری بزند. مانع است.

رئیس گروه نشاط اتمی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت ذکر شد: هدف اجتناب کرده اند این نامگذاری تحمیل تغییر در مسکن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد سرانه است. در راه مراقبت اجتناب کرده اند رشد مالی.» برای افزایش درجه رفاه مردمان.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر نتیجه گیری مانترا سال در گروه نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به عملکرد بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان در صنعت هسته ای، ذکر شد: فناوری هسته ای یکی اجتناب کرده اند فناوری های اساسی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جایگاه قابل توجهی برخوردار است. کمک به رشد فناوری های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع جدید. این سیستم ریزی های مورد نیاز برای برگزاری جشن روز سراسری فناوری هسته ای در سال جدید {انجام شده} {است تا} بتوان آن را سطح عطفی در رویکرد بلند مدت دانست کدام ممکن است بتوان نتایج همه جانبه فناوری هسته ای را در سایر زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع حاضر کرد.

اسلامی افزود: همراه خود آشکار اجتناب کرده اند سند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم راهبردی گروه نشاط اتمی در روز سراسری فناوری هسته ای، هدف فشرده ای برای بلند مدت خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توانمندی های صنعت هسته ای به بهتر از نحو استفاده تبدیل می شود. ”

وی دانستن درباره نیازها سند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم راهبردی صنعت هسته‌ای ذکر شد: این سند ۲ وجه دارد: اول اینکه {در این} سند اختصاص داده شده به گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه مردمان در اندازه مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده. دوست ندارم آنچه غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها به دنیا القا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می کوشند همراه خود تهمت زدن به ملت مانع پیشرفت ما در جهان هسته ای شوند، می توان اجتناب کرده اند فناوری هسته ای استفاده کرد.

رئیس گروه نشاط اتمی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر شکسته نشده توسعه مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظرهای دوگانه افسران آمریکایی ذکر شد: ایران تکیه کن به مذاکره نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ جایی در ملت نیست کدام ممکن است تکیه کن به مذاکره باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹. ۹ انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اجرایی {در این} زمینه. ما هسته ای داریم کدام ممکن است این سیستم ها را طبق مفاد آنها اجرا کنیم.

وی شکسته نشده داد: در جریان مذاکرات، مذاکرات فنی به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل بر انتخاب سیاسی آمریکا برای یادآور تعهدات شخصی هدفمند بود، بحث یادآور تعهدات ما در قبال کشورمان مطرح نیست، طرف مقابل تعهداتی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران شناخته شده به عنوان خوشایند.” او تعهداتی دارد او به تعهدات شخصی به طور مناسب حرکت کرد، با این حال به تعهدات شخصی حرکت نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۲ حرکت متقابل است. ما موافقیم.