انتصاب جدید در بیمه تعاونسهیلا شرفی شناخته شده به عنوان سرپرست بیمه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار در نمایندگی بیمه تعاون منصوب شد.

به گزارش پیرسون، سهیلا شرفی شناخته شده به عنوان سرپرست جدید بیمه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار {در این} نمایندگی ورزش شخصی را تحریک کردن کرد. شرفی ۲۵ سال سابقه ورزش در صنعت بیمه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه ورزش در نمایندگی های بیمه ایران، معلم، نوین، طوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازی را دارد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۷ شناخته شده به عنوان سرپرست بیمه کشتی، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیما به ورزش های تخصصی شخصی شکسته نشده داد.

سرپرست جدید بیمه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار در نمایندگی بیمه تعاون شناخته شده به عنوان دبیر کارگروه بیمه باربری سندیکای مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سخنگوی کمیته گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار اتاق بازرگانی ایران شناخته تبدیل می شود. کشتیرانی، موسسه مالی سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی صادرات مدیریت ریسک، مدیریت مقررات، کشتیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیما را آموزش می دهند.

افتخاری اینجانب کدام ممکن است دارای اثبات لیسانس مدیریت بیمه اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با خم شدن بیمه است، فاصله های حقوق دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه دریایی را نیز در موسسات اصلی خارجی گذرانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین مقاله ISI در مجلات آموزشی به چاپ رسانده است.

نویسنده کتاب «بیمه بار به زبان آسان» نیز اجتناب کرده اند همکاران سابق بیمه تعاون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۲ همزمان با تحریک کردن به کار این نمایندگی پاسخگویی تحمیل زیرساخت های حمل بار، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه شخصی را بر عهده داشت.

وی دقیق می تدریجی کدام ممکن است در تذکر دارد ابتدا نسبت به حاضر سبد اندیشه در مورد شده اقدامات اجباری را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جهت ارتقای داده ها همکاران اقدام تدریجی.

خوشحال از اینجانب حاضر شاخص های به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی برای شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادهای بی نظیر در زمینه سوئیچ نمایندگی بیمه تعاونی به صنعت بیمه را اجتناب کرده اند نیازها شخصی از آن آگاه است.