انگیزه بازگشت یحیی گل محمدی به خدمه سراسری چیست؟شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر بازگشت یحیی گل محمدی به پرسپولیس، اولویت اجتناب کرده اند جایگاه او {در این} خدمه {بوده است}.

به آگاه پیرسون، شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است رضا درویش همراه خود تعدادی از انتخاب اجتناب کرده اند جمله علی کریمی برای نشستن روی صندلی پرسپولیس مذاکره کرده است.

خواه یا نه این شنیده ها در نتیجه تسلیم شدن یحیی گل محمدی اجتناب کرده اند استعفای شخصی شد؟ ضمن اینکه باید پرسید خواه یا نه واقعا رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس برای جادوگر معروف فوتبال ایران پیشنهادی داده است؟!

تأمین: اطلاعات ورزشی