اکتبر عضو ماه رنه لول


TFE مایل است به عضو ماه اکتبر ما ، رنه لول ، تبریک بگوید! او یکی از اعضای هر دو مکان است و در سال 2018 به TFE One Loudoun و سپس در سال 2019 به South Riding پیوست. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و تقریباً 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به صورت متناوب تمرین می کند و تمرینات قدرتی می افزاید. رنه گفت از تمرین در TFE لذت می برد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید