ایران ۳ پرونده میراث ناملموس را به یونسکو کشتی کرده است


علی دارابی {در این} خصوص تصریح کرد: پرونده‌های «افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی مرتبط»، «آثار هنری تذهیب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حاج رضوی» سه پرونده‌ای هستند کدام ممکن است ایران در نوروز ۱۴۰۱ به یونسکو کشتی کرد.

معاون میراث زیبایی شناختی تصریح کرد: کشتی پرونده میراث ناملموس «افطار» به یونسکو در بهار سال ۱۴۰۱ با روزهایی کدام ممکن است به استقبال ماه مبارک رمضان می رویم، اتفاق فوق العاده مهمی است.

دارابی افزود: پرونده گزارش شناسایی افطار جهانی به توصیه شده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری کشورهای ترکیه، آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان تهیه شد.

معاون میراث زیبایی شناختی ملت اظهار داشت: موضوع افطاری این قابلیت را دارد کدام ممکن است همه کشورهای اسلامی را به عضویت این پرونده میراث زیبایی شناختی ناملموس جهانی درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران نیز از نزدیک اجتناب کرده اند این موضوع استقبال می تنبل.

وی با ردیابی به اینکه «آثار هنری تذهیب» دومین پرونده ارسالی به یونسکو است، اظهار داشت: «تذهیب» عالی آثار هنری ایرانی-اسلامی است کدام ممکن است در جغرافیای زیبایی شناختی ما سابقه تمدید شده دارد. ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان مشترکاً این پرونده را نویسندگان می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونسکو در نشست کمیته میراث جهانی ناملموس در سال ۲۰۲۳ آن را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

آن طور کدام ممکن است دارابی دانستن درباره موضوع «حاج رضوی» اظهار داشت: «حاج رضوی» پرونده سراسری ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ایمنی اجتناب کرده اند این عرف زیبایی شناختی ناملموس، برای گزارش در فهرست ایمنی خوشایند تدوین شده است. این سیستم های یونسکو

معاون میراث زیبایی شناختی ملت افزود: پرونده حج رضوی با عنوان این سیستم ایمنی اجتناب کرده اند میزبانی حاج رضوی، این سیستم ای در بخش میراث زیبایی شناختی ناملموس است کدام ممکن است رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های عملیاتی مقامات برای پوشش اجتناب کرده اند میراث زیبایی شناختی ناملموس را تشریح می تنبل. عرف زیارتی حضرت رضا (علیه السلام).

به آگاه دارابی، این پرونده در سال ۱۳۸۸ به یونسکو کشتی شد، با این حال {به دلیل} محدودیت سهمیه یونسکو، مجدداً در قالبی جدید مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یونسکو کشتی شد.