ایمنی غذایی مهمترین موضوع نشست چهارجانبه سران عراق، اردن، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات است.رهبران عراق، اردن، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات روز جمعه در عقبه اردن دیدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است کانون اصلی بی نظیر این نشست چهارجانبه معامله با به فاجعه های مالی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ایمنی غذایی اجتناب کرده اند طریق همکاری های قلمرو ای است.

به گزارش پیرسون، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق کدام ممکن است به دعوت ملک عبدالله دوم به اردن بازدید کرده بود، همراه خود پادشاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. . ترکی بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز، یکی اجتناب کرده اند اعضای کابینه عربستان سعودی در این سیستم های مختلف حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های آسانسور همکاری مشترک اعراب را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار داد.

محل کار رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق گفتن کرد: الکاظمی به دعوت پادشاه اردن برای گفتگو با اشاره به روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های ارتقای همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات مرتبط همراه خود فاجعه مالی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های این را امتحان کنید به اردن سر خورد. ” وی در ادعا ای اظهار داشت: در مواجهه همراه خود عواقب فاجعه کنونی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه همراه خود مشکل های ایمنی غذایی، اجتناب کرده اند طریق توافق برتر بین کشورهای قلمرو به تبادل تذکر پرداختند.

در نشست عقبه جدا از نخست وزیر عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادشاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای کابینه عربستان حضور داشتند.

به گزارش محل کار رسانه ای نخست وزیر عراق، نشست چندجانبه عقبه اردن برای ادغام کردن «بازرسی آسانسور ورزش های مشترک اعراب در زمینه های مختلف به طور قابل توجهی کاهش عواقب عقب کشیدن فاجعه مالی بر ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، توافق پولی، بهبود همکاری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام مشترک افزایش خرید و فروش.

آسانسور روابط عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن در روزهای جدیدترین

آسانسور روابط عراق همراه خود اردن در روزهای جدیدترین عمق گرفته است.

وزارت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن عراق روز چهارشنبه اجتناب کرده اند پایان دادن سطوح اجرایی تحمیل عالی شهر مالی بین عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن همراه خود نظارت نمایندگی آمریکایی “USID” خبر داد.

به آگاه وزارت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن عراق، پایین اجباری برای اجرای این چالش به شورای شهرک های تجاری عراق اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی آمریکایی درآمد را برآورد کرده است.

این گزارش می افزاید: هدف اجتناب کرده اند اجرای این ساختار تحمیل قلمرو بهبود مشترک برای ادغام کردن شهر تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آن همراه خود هدف سرزنده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود همکاری های مشترک مالی کشورهای عربی همراه خود فریب دادن سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی است. به منظور که در کنار همراه خود آن بخش.” شرکت ها تکمیلی قابل مقایسه با بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها برای عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن نیز شکوفا ممکن است.

کالاهای ساخت شده {در این} شهر تجاری- در چارچوب اجرای قراردادهای تجاری بین بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امان همراه خود سایر ملت ها به بازارهای عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان صادر تبدیل می شود.

در همین راستا، انمار الخساونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله لیبی وزرای بار اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق اخیراً توافقنامه ای را در خصوص بار زمینی اجتناب کرده اند طریق گذرگاه های ۲ ملت امضا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی مشترک گفتن کردند کدام ممکن است ۲ طرف به هماهنگی رسیده اند. هماهنگی اضافی توافقی برای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بار زمینی بین ۲ ملت اجتناب کرده اند طریق گذرگاه الکرامه طرابلس.

صفیه السهیل، فرستاده عراق در اردن، اظهار داشت: «این قرارداد تجارت پایین به وسایل نقلیه‌های عراقی اجازه می‌دهد با بیرون تخلیه محموله‌های شخصی در مرز وارد اردن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر با اشاره به کالاهای اردنی نیز صدق می‌تنبل». “گامی جدید به سوی باز بودن مالی در درجه بالا”.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، سه روز پیش، نظر تفاهم همکاری امنیتی بین وزارتخانه های ملت عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن امضا شد.

عراق، اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر؛ ادای احترام به خروجی های نشست بغداد اجتناب کرده اند چهارراه فاجعه اوکراین؟

کمتر اجتناب کرده اند سه هفته پیش، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق همراه خود ایمن صفدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامح شکری، همتایان اردنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصری شخصی در قاهره دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه طرف بر لزوم آسانسور همکاری ها تاکید کردند.

{در این} دیدار سه وزیر راهبردهای همکاری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مشترک سه جانبه در زمینه های مختلف در چارچوب روابط تاریخی سه ملت را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار دادند.

عمیق بیشتری فاش نشد، با این حال در شبیه به روز، یوسف محمود الشمالی، وزیر صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اردن، بازدید کننده مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا دانستن درباره چگونگی مقابله همراه خود قیمت جهانی داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مالی کنونی قلمرو گفتگو کرد. مشکل ها. همراه خود ملاحظه به تحولات جدید جهانی قابل مقایسه با نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر بازارها بر این نبرد، آنها به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر پرداختند.

خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه نشست سه جانبه وزرای خارجه عراق، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن برای سرزنده سازی مفاد نشست مشترک سه جانبه در آن روز هفت ماه پیش در نشستی عالی روزه در بغداد برگزار شده است هر دو اینکه الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه در سراسر جهان جدید قابل مقایسه با فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت ها در کشورهایی کدام ممکن است به واردات کالاهای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرفی تکیه کن هستند، این سه مقامات یک بار دیگر کروی هم آمده اند.

امتحان کنید توافقات سه جانبه سران بغداد

نشست سران سه ملت در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ (۶ ژوئیه ۱۴۰۰) همراه خود ادعا مشترک ۲۹ ماده ای به نوک رسید.

در آن ادعا، آنچه ملاحظه ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان در عراق را به شخصی جلب کرد، بند ۲۱ بود کدام ممکن است بر عبارت «موافق» تأکید داشت.

{در این} بند آمده است کدام ممکن است «رهبران سه ملت عراق، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن در اشیا زیر هماهنگی کردند:

نیاز اجرای ساختار پیوستن جامعه انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل انرژی الکتریکی بین سه ملت

پیوستن جامعه بنزین عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر اجتناب کرده اند طریق اردن

تحمیل دروازه صادرات نفت عراق اجتناب کرده اند طریق اردن به مصر همراه خود پایان دادن چالش بنزین عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ جاده لوله نفت نپخته اجتناب کرده اند بندر بصره (عراق) به بندر عقبه (اردن).

همکاری در زمینه چالش های نشاط های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تجربیات

امتحان شده برای تحمیل بستر برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های بخش شخصی برای اجرای چالش ها در سه ملت.

در ماده ۲۳ آمده است کدام ممکن است سران سه ملت عربی بر لزوم همکاری در زمینه کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای پروتکل همکاری در زمینه کشاورزی همراه خود پایان دادن چالش تحمیل نمایندگی قلمرو‌ای برای بازاریابی محصولات کشاورزی هماهنگی کردند. .

ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به همکاری های قلمرو ای

همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، عراق شاهد افزایش علاقه مند به قیمت کالاهای اساسی است، با این حال امسال بازارهای این ملت شاهد افزایش بی سابقه داروها غذایی طی روزهای قبلی {بوده است}. چیزی کدام ممکن است در نتیجه نارضایتی شد.

بازخورد با اشاره به انگیزه افزایش بی سابقه قیمت ها در عراق خاص بود. برخی گزارش‌های جدیدترین گروه خواربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ملل متحد (فائو) را تورم بی‌سابقه ناشی اجتناب کرده اند نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کلی کالاهای اساسی {در سراسر} جهان عنوان کرده‌اند.

شورای وزیران عراق اخیرا نشستی بلافاصله برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع فاجعه گرانی داروها غذایی برگزار کرد.

{در این} مونتاژ مقرر شد داروها غذایی، مصالح ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای مصرفی مشمول کالاهای اساسی برای مدت ۲ ماه اجتناب کرده اند مسائل گمرکی معاف شوند.

جدا از این، شورای مقامات عراق مکانیسم های درمورد به کالاهای وارداتی را کدام ممکن است برای مدت ۲ ماه برای یارانه دادن به داروها غذایی، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات مصرفی ممنوع شده بود، لغو کرد.

علاوه بر این مقرر شد بلافاصله ۲ سبد غذایی در قالب مقوا کوپن بین ساکنان عراقی dishing out شود.

برنج، شکر، روغن، غلات، شیر، آرد، گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو اجتناب کرده اند جمله کالاهایی هستند کدام ممکن است مقامات عراق اجتناب کرده اند مسائل گمرکی معاف کرده است.

مقامات عراق با بیرون اینکه طرفی بگیرد، صدها نسبت به پیامدهای نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ابراز اولویت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند منقل بس در اوکراین شده است.

به تذکر می‌رسد فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار‌های آن همراه خود روسیه کدام ممکن است تأثیر مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگینی بر کشورهای واردات‌مدار قلمرو داشت، بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس خواستن به همکاری قلمرو‌ای برای ضرب و شتم فاجعه گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف داروها غذایی را آرم داده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی .

تأمین: ارنا