بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید باد در راه تهراناداره کل هواشناسی استان تهران گفتن کرد فردا در ارتفاعات گاهی رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

به گزارش پیرسون، بر ایده تجزیه و تحلیل داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه های پیش یابی هواشناسی، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود طی ۲۴ ساعت بلند مدت آسمان استان تهران به طور قابل توجهی در بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه جنوبی استان آسان در کنار همراه خود وزش باد باشد.

هوای ابری اجتناب کرده اند اواخر وقت چهارشنبه به همان اندازه پنجشنبه (۱۰ به همان اندازه ۱۱ فروردین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل به طور قابل توجهی در ارتفاعات گاهی رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه به همان اندازه شنبه شب (۱۲ به همان اندازه ۱۳ فروردین) پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند عصر شنبه آسمان آسان گاهی نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان ابری است.

در روزهای بلند مدت شاهد افزایش تدریجی دما در استان خواهیم بود.

بر ایده گفتن اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه آلودگی فیروزکوه – امین آباد همراه خود دمای حداقل ۶- سطح سانتی گراد سردترین سطح استان تهران طی ۲۴ ساعت قبلی بود.

علاوه بر این آسمان تهران فردا (۱۴ فروردین) آسان به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد همراه خود حداقل دمای ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای ۲۰ سطح سانتی گراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز پنجشنبه (۲۱ فروردین) نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. در بعدازظهر بارش از حداکثر در کنار همراه خود بارش ظریف همراه خود حداقل دمای ۷ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای ۲۱ سطح سانتیگراد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.