باز کردن زندانیان + فیلمپارسینا: رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس گروه زندان ها ذکر شد: زندان به روی خیرین، دلسوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران باز شد. استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های مردمان برای اصلاح زندانیان، تحمیل جایگزین های شغلی اصولاً برای زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی زندان ها.

۱۵ فروردین ۱۴۰۱-۱۳:۵۲