باید اجتناب کرده اند پرسپولیس به فیفا شکایت کنیم
تجهیزات گلف موتور سیکلت سیتی:

سرپرست رسانه ای خدمه فوتبال شهر خودرو اظهار داشت: مدیران تجهیزات گلف پرسپولیس هماهنگی همراه خود شهر خودرو را عالی امتیاز دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هماهنگی همراه خود شهر خودرو صحبت کردند به همان اندازه در برابر این هواداران قهرمان شخصی را آرم دهند با این حال واقعیت عامل عکس است.

به گزارش پیرسون، سرپرست رسانه ای خدمه فوتبال شهر خودرو در خصوص صنوبر نشدن بدهی پرسپولیس به این تجهیزات گلف گفت: مدیران پرسپولیس هماهنگی همراه خود شهر خودرو را عالی دستاورد دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه خودشان را آرم دهند اجتناب کرده اند هماهنگی همراه خود شهر خودرو صحبت کردند. در برابر این دنبال کنندگان قهرمان، واقعیت عامل عکس است. آنها رسانه ها را خوشایند می شناسند. بر همین مقدمه پس اجتناب کرده اند گفتگو همراه خود مدیران شهر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی شفاهی همراه خود رئیس هیئت مدیره تجهیزات گلف شهر خودرو، تصویری را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب توافقی همراه خود مدیران شهر خودرو در رسانه ها چاپ شده کردند. فشار هواداران شخصی را کاهش دهند.

شهیدی دلیل داد: خواه یا نه مدیرعامل پرسپولیس وقتی به محل کار تجهیزات گلف شهر خودرو به اینجا رسید نمی دانست کدام ممکن است تیمشان دولتی دارد کدام ممکن است حالا بدهکاری شخصی را توجیه می تنبل؟ اگر حدس و گمان به طبق تصمیم صنوبر کنند ۱۰ میلیارد حرف این وسط آگاه نشود چرا کدام ممکن است تجهیزات گلف ما ممکن است برای تصمیم بهتر اجتناب کرده اند این مبلغ اقدام تنبل. غیر از آن همه ورزش رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برای صنوبر نکردن آن بدهی، آنها به سادگی به سختی اختصاص داده شده به صنوبر شهر بودند. متانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجابت مدیران تجهیزات گلف شهر خودرو در قبال این بدهی باعث شد به همان اندازه تمامی مدیرانی کدام ممکن است {در این} سه سال در پرسپولیس حضور داشتند اجتناب کرده اند بازپرداخت این بدهی خودداری کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره مرحله شکایت اجتناب کرده اند پرسپولیس اظهار داشت: معتقد بودیم مشکلات داخل فوتبال ایران همراه خود شورای قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی فدراسیون قابل رفع است. همراه خود احترام به هواداران این تجهیزات گلف انتخاب نداریم به فیفا شکایت کنیم با این حال حالا {به دلیل} بی اهمیتی پرسپولیس برای این بدهی مجبور به این کار هستیم. همچنان امیدواریم فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته وضعیت برای اکتسابی این تقاضا اقدام کنند. همراه خود این جاری، ما انصافاًً اجتناب کرده اند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید تجهیزات گلف ما اجتناب کرده اند تذکر امتیازات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره آگاه هستیم. ما در الاتحاد برای انجام امور باشگاهی مشکلات سریعی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف آن خاص است.

وی در خصوص نامه های رضا مهاجری اظهار داشت: هیچ معلم در تعدادی از سال قبلی شاهد کوچکترین دخالتی اجتناب کرده اند سوی مدیران باشگاهی نبوده است، مدیران شهر خودرو {به دلیل} اینکه سال هاست فوتبال تفریحی می کنند، رئوس مطالب وظایف شخصی را می دانند. اگر معلم می گوید کدام ممکن است در کارش نمایندگی کرده، پس بدان کدام ممکن است خودش شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاریزمای اجباری را ندارد وگرنه هیچکس در هیچ تیمی به خودش اجازه دخالت در کار معلم را نمی دهد. اگر شخص خاص صمیمانه دلسوز فوتبال استان خراسان باشد اجتناب کرده اند تحمیل محیط برای این خدمه خودداری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این به بعد این خدمه را لیگ نمی داند. بجز لعنتی باشد.

سرپرست رسانه ای شهر خودرو اظهار داشت: کل مجموعه تجهیزات گلف شهر خودرو یکپارچه است. همه همراه خود ملاحظه به جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی کدام ممکن است در تجهیزات گلف دارند بهتر از انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را برای رفتن اجتناب کرده اند این کریدور تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف بهزیستی انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاری خداوند جایگاه این خدمه در جدول بیشتر خواهد بود.

تأمین: فارس