به در نهنگ دهلیزی عظیم چیبا شکسته نشده دهیداتریوم، نوزدهمین نهنگ عظیم اجتناب کرده اند تذکر ابعاد، بیش اجتناب کرده اند ۱.۳ میلیون دلار برای گرفتن نزدیک به ۴۷.۵ میلیارد واحد شیبا اینو قیمت کرده است.

طبق آموزش داده شده است پیرسون، نوزدهمین نهنگ عظیم در دهلیز بیش اجتناب کرده اند ۱.۳ میلیون دلار برای گرفتن تقریباً ۴۷.۵ میلیارد واحد شیبا اینو قیمت کرده است.

منصفانه نهنگ در جاری حاضر دارای ۵۶۰ میلیارد واحد اجتناب کرده اند میم ملکه است کدام ممکن است خوب ارزش آن حدود ۱۵.۶ میلیون دلار است.

شیبا اینو در رتبه بیستم فهرست منشاء این نهنگ قرار دارد.

ماه عسل نسبت {به روز} قبلی ۲.۶ سهم انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ارزش بازار ۱۵.۲ میلیارد دلار در رتبه پانزدهم قرار گرفت.