تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان؛ ۲ دستور اساسی ساخت سراسرییکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی پژوهشگاه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اسلامی در یادداشتی به تشریح مانترا سال جدید رئیس معظم انقلاب همراه خود محوریت تحمیل جایگزین های شغلی اجتناب کرده اند طریق علم بیشتر مبتنی بر علم صنوبر.

به گزارش پیرسون، داود مهدوی زادگان، عضو هیأت آموزشی پژوهشگاه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اسلامی در یادداشتی همراه خود عنوان «اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان، ۲ دستور اساسی ساخت سراسری»، مانترا سال نو را کدام ممکن است توسط مقام معظم مدیریت نوشته شده است، تشریح کرد. انقلاب همراه خود هدف اصلی بر اشتغال زایی اجتناب کرده اند طریق علوم فعلی درک کردن آن.

محتوای متنی این نظر به رئوس مطالب زیر است:

۱- مقام معظم مدیریت حضرت آیت الله خامنه ای در اولین روز سال نو (۱۴۰۱) یادآور سال های جدیدترین به تفصیل به اهمیت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکل های مالی ملت پرداختند. در ده سال قبلی همراه خود آنها گذراندن شده است. وی در بازرسی راه رفع مشکل های مالی در امر حکمرانی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری افراد {به درستی} همراه خود تاکید بر اینکه این موضوع قابل توجه پوشی نیست، تاکید کرد: انسان باید به نحوی اجتناب کرده اند آنها خلاص شود، انشالله باید ذهنی کرد. در امتیازات مالی برای تحمیل دلداری برای ملت {به درستی} حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت تنبل.» {در این} راستا انشاءالله «پس صحبت اجتناب کرده اند اقتصاد است.» متعاقباً باید دانست اشکال بی نظیر مالی کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیست. راه‌رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال بی نظیر مالی را در «ساخت سراسری» می‌داند: «در علم اقتصاد اشکال بی نظیر ساخت سراسری است کدام ممکن است به اختصار آن را مطرح کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه ۴ سال قبلی اشکال ساخت تکرار شده است. مانترا سال “(ادعا ۱/۱/۱۴۰۱) رویکرد تولید دیگری ایده ساخت سراسری “ساخت ثروت سراسری” است، با این حال راه رفع آن در تلفیق ایده ها اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها بنیان است. این ادعا مبنای فرمایش مقام معظم مدیریت در روز اول سال ۱۴۰۱ بود: «پیام در لحظه ممکن است اینجا است کدام ممکن است برای بهبود اقتصاد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح امور مالی ملت، باید قاطعانه {به سمت} اقتصاد داده ها بنیان حرکت کنیم. این چکیده حاضر در لحظه ما است “(همانجا).

۲- اگرچه پوشش «ریاضت مالی» برای ضرب و شتم مشکل های مالی حیاتی است. با این حال به نظر می رسد مانند است این کافی نیست. ریاضت توسط خودم فقر را در مرحله سراسری اجتناب کرده اند بین نمی برد، اما علاوه بر این تنها تحمل وضعیت فعلی را همراه خود بلعیدن کمتر طرفدار می تنبل. با این حال آنچه ممکن است این پوشش (ریاضت مالی) را مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی بخش تنبل، تلفیق آن همراه خود موضوع ساخت سراسری است. ریاضت مالی باید ساخت ثروت تنبل به همان اندازه اثربخشی آن خاص شود. این امر برای افزایش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نیز حیاتی است. چون ساخت موضوع شکل است. متعاقباً «اشتغال‌زایی» خوب نیاز برای ساخت سراسری است. این دلیل است است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در نامگذاری سال دستور اشتغال زایی را همراه خود موضوع ساخت سراسری تلفیق کردند. با این حال به نظر می رسد مانند است مشکلی در همین جا موجود است کدام ممکن است باید همراه خود افزودن خوب دستور تولید دیگری به مانترا سال، یعنی محبوبیت ساخت هر دو استفاده از سراسری، برطرف شود.

۳. کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همراه خود انسان دوگانه هستند. از {بهره وری} اجتناب کرده اند مسکن زمینی در شکل است. انسان {برای زنده ماندن} باید دردسرساز کار تنبل. با بیرون کار نمی توان اجتناب کرده اند مواهب پایین لذت برد. با این حال فایده محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف است. استاندارد کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده عملکرد اساسی در کاهش هر دو افزایش {بهره وری} دارد. بسیار قدرتمند مسئله در ارتقای استاندارد کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص است. کار عقلانی است کدام ممکن است به شخص امکان می دهد اجتناب کرده اند مواهب زمینی بیشترین بهره را ببرد. این موضوع روزی اهمیت بیشتری پیدا می تنبل کدام ممکن است بحث {بهره وری} در مرحله سراسری مطرح شود. بالقوه است انسان همراه خود کمترین مرحله داده ها مسکن خصوصی داشته باشد، با این حال اداره خوب گروه این امکان را ندارد. گروه با بیرون داده ها اجباری {نمی تواند} اجتناب کرده اند مزایای دارایی ها خالص بهره مند شود. مرز بین گروه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب مانده در تحریک کردن مسکن اجتماعی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص است. با این حال فقیه همراه خود ملاحظه به این امر درک دارد کدام ممکن است در امر ساخت سراسری، بحث داده ها را همراه خود دستور اشتغال زایی تلفیق کرده است. اجتناب کرده اند تذکر وی، عیب بی نظیر خرید و فروش در ایران محدودیت استفاده از است. ملت آنقدر کدام ممکن است برای ساخت امتحان شده می تنبل درآمد نمی برد. تراز ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد عقب کشیدن است. با این حال فقیه دلیل برای بی نظیر این اشکال را عدم اشتغال زایی داده ها بنیان از آن آگاه است. ساخت باید بیشتر مبتنی بر داده ها باشد به همان اندازه مرحله مطلوبیت افزایش یابد: «به معنای واقعی کلمه هستند ساخت داده ها بنیان موجب الهام بخش بهره‌وری ورزش‌های مالی می‌شود، این نکته مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی است، چون آن است قبلاً ردیابی شد یکی اجتناب کرده اند مشکلات است. ملت {بهره وری} زیرین است، یعنی اجتناب کرده اند این استفاده از نمی کنیم، ارزش به نسبت مقداری است کدام ممکن است ارزش می کنیم، در عوامل مختلف مشابه است، {بهره وری} در ملت زیرین است» (خاص: ۱/۱/۱۳۰۱). .

وی در دلیل این موضوع خوب الگوی اجتناب کرده اند وضعیت کشاورزی را خاص می تنبل. ایده ها سراسری کشاورزی داده ها بنیان (افزایش بذر، آبیاری نوین، استفاده اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) مرحله {بهره وری} کشاورزی را افزایش می دهد. نتیجه این افزایش {بهره وری} ۲ برابر است. یکی ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس افزایش درآمد کشاورزان هر دو ثروت سراسری. با این حال اشکال در لحظه کشاورزی در ملت اینجا است کدام ممکن است داده ها بنیان نیست: «اگر بخواهم مثال بزنم، کشاورزی را مثال می زنم کدام ممکن است متأسفانه به سختی اجتناب کرده اند بخش صنعت، داده ها بنیان فضا دارد. ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن.» اگر در کشاورزی، بنگاه های داده ها بنیان را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را در کشاورزی به کار ببریم، می توانیم اجتناب کرده اند آن نهایت استفاده را ببریم، {بهره وری} شخصی را افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دهیم» (شبیه به).

۴. تذکر مقام معظم مدیریت اینجا است کدام ممکن است داده ها مقدمه ساخت آشفتگی است. به تذکر او هیچ منطقه ای {وجود ندارد} کدام ممکن است نتواند هر دو خواستن به داده ها برای تحمیل آن نداشته باشد. تمامی بخش های ساخت باید بر مقدمه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آموزشی باشد، حتی در انواع نوع کار نیز باید بیشتر مبتنی بر داده ها باشد. به عبارت تولید دیگری، در انواع {نیروی کار} مولد باید نسبتاً بود: «اقتصاد بیشتر مبتنی بر داده ها به چه معناست؟ این بدان معناست کدام ممکن است داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باکلاس عملکرد غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی در همه زمینه‌های ساخت ایفا می‌تنبل. همه بخش‌های تولیدی کدام ممکن است ما حاضر می‌کنیم. یعنی حتی آن کار مولد را انواع کنید، از اجباری نیست انسان همه کارهای مولد را انجام دهد. این کار مولد را نیز انواع کنید. [باید] برخاسته اجتناب کرده اند دیدگاه داده ها، ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم; این یعنی اقتصاد داده ها بنیان کدام ممکن است در همه بخش های اقتصاد مشارکت دارد» (شبیه به).

۵. با این حال فقها اجتناب کرده اند موضع حکم شرعی مشکل تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع خروج اجتناب کرده اند آن را بیان کردند. وی {در این} تعبیر جهادی وظایف مهمی را برای ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای دولتی خاص کرد. می توان ذکر شد بسیار قدرتمند این ماموریت ها درمورد به مدرسه هاست. از دانشکده مسئولیت پردازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء داده ها را بر عهده دارد. {در این} راستا به نظر می رسد مانند است بسیار قدرتمند مسئولیت دانشکده ها «جهاد شناختی» است. یعنی شبیه به بحث های فنی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت بر عهده خبرگان گذاشتند. وی {در این} سخنرانی به خوبی حکمرانی ساخت داده ها بنیان را دلیل داد. با این حال بر عهده دانشکده هاست کدام ممکن است جنبه های فنی شخصی را دلیل دهند به همان اندازه بدانند داده ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن مقدمه ساخت سراسری چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه به بازو می آید. این پروژه مهمی است کدام ممکن است مدیریت اجتناب کرده اند مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان درخواست شده است اند: «خب بحث فنی تحمیل علم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است متخصص ساخت آن نیستم، بعد از همه دانش هست ولی ندارم. باید در مرحله کلی مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در مجامع مرتبط همراه خود این موضوع توسط افسران کشوری کدام ممکن است {در این} زمینه صلاحیت دارند مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری شود به همان اندازه انشاءالله این موضوع رفع شود.» (البیان) : ۱/۱/۱۴۰۱).

۶. بدین انجمن مقام معظم مدیریت موضوع انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت را بر مقدمه عقلانیت دینی مطرح کرده اند. اگرچه این دیدگاه در تأثیر تخصص تصمیم گیری دینی حاصل شده است; با این حال ذهنیت او به امتیازات فقه امامیه برمی گردد. شاید بتوان ذکر شد یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند شخصیت های فقهی شیعه کدام ممکن است در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی آن عملکرد داشته است، شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) است. اوست کدام ممکن است همراه خود تألیف کتاب «منفعت گرانقدر» ملاحظه فقهای امامیه را به موضوع اقتصاد جلب کرد. این کنجکاوی اعتقادی به خرید و فروش چهل سال در گذشته اجتناب کرده اند جنبش مشروطه رخ داد. با این حال متأسفانه همراه خود تسلط مشروطه خواهان غربی بر امور ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد دیکتاتوری طرفدار غرب، این کنجکاوی نوظهور همراه خود انسداد سیاسی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینیت آن به تأخیر افتاد. یقیناً اگر فقه امامیه در آستانه قرن چهاردهم همراه خود سبدها سیاسی مواجه نمی شد; این ملت همراه خود چنین مشکل های مالی مواجه نشده است. امید است فقه مکتب امامیه همراه خود ملاحظه به نظام سیاسی ولایت فقیه در آستانه قرن پانزدهم همراه خود انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت عینیت شخصی را باز یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط تنبل. خواست خدا