تفریحی مهدی طارمی در مقدماتی جام جهانی اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت فیلم AFC +پارسینا: ویدئوی صفحه مناسب AFC اجتناب کرده اند کار کردن مهدی طارمی در مقدماتی جام جهانی را تبصره کنید.

۲۸ مارس ۱۴۰۰ – ۱۶:۰۱