توانایی آرامکو در جده به طور درست در منقل گاز


سومین عملیات یمن علیه عربستان برای دور شدن محاصره.

پارسینا: المیادین در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: دانش حال حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است توانایی آرامکو در جده به طور درست در منقل نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی به شکلی بی سابقه رخ داده است.

۰۶ فروردین ۱۱-۱۴۰۱: ۰۷

تاسیسات آرامکو در جده به طور کامل در آتش سوخت

جامعه خبری المیادین صبح شنبه به تفصیل گزارش داد کدام ممکن است سومین عملیات برای دور شدن محاصره یکی اجتناب کرده اند شدیدترین عملیات هاست. نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی.

دارایی ها آگاه به این جامعه گفتند: اطلاعاتی مبنی بر سوختگی درست توانایی آرامکو در جده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع منقل سوزی به صورت بی سابقه توسط دست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است منقل سوزی در مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی گاز کل توانایی را تخریب کرده است.

{در این} گزارش آمده است کدام ممکن است “صنعا قصد شخصی را برای تخریب توانایی حیاتی آرامکو در راس تنورا، رابغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جده گفتن کرد.” وی افزود: در روزهای بلند مدت در صورت یکپارچه محاصره، صنعا به حمله ها شخصی به اماکن حیاتی عربستان سعودی یکپارچه خواهد داد.

دارایی ها نیروی دریایی به نقل اجتناب کرده اند المیادین گفتن کردند کدام ممکن است «تمامی تأسیسات آرامکو هدف عملیات یمن است». صنعا یکپارچه حمله ها به همان اندازه تعمیر محاصره یمن را تایید کرد.

دارایی ها آگاه به المیادین گفتند کدام ممکن است نیروگاه انرژی الکتریکی {به دلیل} عملیات صنعا دچار اختلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شد.