توسعه آزادی ۶ گروگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم کشتن شرورانه قاتل همراه خود گرفتن به ماموران نوبو + فیلم


یگان نوبوی یگان ویژه استان کرمانشاه صبح دیروز در پی عملیات اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش سرشناس هرسین کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن ۲ نفر، مجروح شدن ۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان گیری شش شهروند شد، اعزام شد.

پس اجتناب کرده اند حضور ماموران نوبو در صحنه، مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح روانی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم ربا سه نفر اجتناب کرده اند گروگان ها را آزاد کرد.

مذاکرات حتی به زبان بومی حدود ۲ ساعت به اندازه انجامید، با این حال نتیجه ای نداشت از سه گروگان تولید دیگری نیز وجود داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند گروگان ها نیز توسط گروگانگیر اجتناب کرده اند ناحیه کتف مجروح شد.

{در این} عملیات منصفانه قبضه کلت کمری، منصفانه قبضه اسلحه کلاشینکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ فشنگ مهمات اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.