ثروت حافظ در حال حاضر ۲۱ فروردین ۱۴۰۱


در حال حاضر ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود ما فال حافظ را بیاموزید. در فال حافظ در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۱۹۲ حافظ را بازرسی کردیم. برای فال حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آن باید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن کافی داشت. به همین منظور انتخاب داریم {هر روز} تفسیری اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند غزلیات حافظ شیرازی را ارائه می دهیم توصیه دهیم. در حال حاضر ۲۰ فروردین به غزال شماره ۱۹۲ حافظ می پردازیم. غزل شماره ۱۹۲ برای ملودی حافظ در اطراف اجتناب کرده اند معشوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هوای آن. برخی اجتناب کرده اند مفسران می گویند کدام ممکن است این غزل در زمان شاه ابواسحق برای امیر مبارک الدین سروده شده است. این غزل تشبیهات شکوه دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها تشبیه روبرو شدن یار به سرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او می‌خواهد پا بر روی باغ بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشین گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاس باشد، با این حال یار به او گوش نمی‌دهد.