حضور پلیس در تمامی پارک ها در روز شخصیتجانشین فرمانده انتظامی تهران غول پیکر ذکر شد: پلیس در روز شخصیت برای تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در تمامی پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان ها همراه با ساکنان است.

به گزارش پیرسون، سردار «حمید هداوند» همراه خود ردیابی به اینکه ایرانیان در روز شخصیت هر ساله طبق آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم شخصی به دامان شخصیت می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند را به خاطر تحریک کردن شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شکر می کنند، ذکر شد: در روز شخصیت امسال تمامی یگان های انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد اجتناب کرده اند ساعات اولین روز به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند ساعت شب کدام ممکن است تقریباً همه مردمان برای اسکان های شخصی باز می گردند، حضور پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمندی در درجه شهر، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ها دارند به همان اندازه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت مردمان را تامین کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران غول پیکر خاطرنشان کرد: همه بوستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان‌های پایتخت را کدام ممکن است ساکنان در روز شخصیت در آن‌ها حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز شخصیت به صورت پیاده، موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو به گشت‌زنی می‌پردازند، بر ایده مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متراژ ایجاد کرده‌ایم. . اجتناب کرده اند پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی های ظریف در آنجا. آنها گفتند: ما تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه مردمان عزیزمان زمانی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام در کنار همراه خود ایمنی، استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط داشته باشند.

سردار هداوند خاطرنشان کرد: همراه خود {افرادی که} به طرق مختلف ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان را به خطر می اندازند برخورد قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقتدار صورت خواهد گرفت چرا کدام ممکن است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جاده صورتی پلیس است.

این افسر ارشد همراه خود ردیابی به اینکه سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان خرس مدیریت پلیس هستند، ذکر شد: گردان های مکانیزه برای اجرای فوریت های پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها سریعتر به ساکنان گران قیمت برای عجله پاسخ آرم داده اند.

تأمین: النا