حضور پلیس در پارک ها در روز شخصیت/صلح جاده زرشکی ماستجانشین فرمانده انتظامی تهران عظیم خاطرنشان کرد: همه بوستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان‌های پایتخت را کدام ممکن است ساکنان در روز شخصیت در آن حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز شخصیت گشت‌ها، موتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها را بر مقدمه مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت پارک‌ها تعیین کرده‌ایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک ها نیز در آنجا مستقر شدند، وی ذکر شد: ما تمام امتحان شده شخصی را کرده ایم به همان اندازه مردمان عزیزمان روز مبارک ایمنی، استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط باشند.

سردار هداوند خاطرنشان کرد: همراه خود {افرادی که} به طرق مختلف ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان را به خطر می اندازند برخورد انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقتدار صورت خواهد گرفت چرا کدام ممکن است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جاده زرشکی پلیس است.

این افسر ارشد همراه خود ردیابی به اینکه سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان خرس مدیریت پلیس هستند، ذکر شد: گردان های مکانیزه برای اجرای فوریت های پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها سریعتر به ساکنان گران قیمت برای عجله پاسخ نماد داده اند.