حکم قصاص کشته شهید ناصره صادر شدرئیس سالن دادگاه فولادشهر اظهار داشت: تصمیم اعدام قاتلان مدافع ایمنی ستوان دوم احسان نصیری اجتناب کرده اند بخش اول سالن دادگاه انقلاب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اول سالن دادگاه کیفری استان صادر شد.

به آموزش داده شده است پیرسون، رئیس سالن دادگاه فولادشهر، «طبق قوانین، رأی در موعد مقرر قابل تجدیدنظرخواهی است».

شهید نصیری اجتناب کرده اند افسران دانش شهرستان لینجان بود کدام ممکن است آبان ماه قبلی در حین انجام ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش در فولادشهر به بیانیه سوگند خورده رسید.