حمله به بلاروس حمله به روسیه است


دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه همراه خود بلاروس ۱ ذکر شد: بر ایده پاسخگویی های متقابل ما ابتدا در چارچوب اتحادیه حال بین ۲ کشورمان (بلاروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در چارچوب گروه پیمان ایمنی جمعی قرار داریم. بعد از همه حمله به هر منصفانه اجتناب کرده اند اعضای گروه پیمان ایمنی جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی حمله به نزدیکترین متحد ما به معنای واقعی کلمه هستند حمله به روسیه است. به همین دلیل، حمایت متقابل کاملاً بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس موجود است. این می تواند یک واقعیت کاملاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نباید آن را زیر پرس و جو ببرد.

پسکوف ذکر شد: «تحریم‌های اعمال‌شده توسط غرب باعث تحمیل یکپارچگی عمیق‌تر بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس می‌شود.

سخنگوی کرملین در مصاحبه ای ذکر شد: “این ما را ترغیب می تدریجی کدام ممکن است نزدیک تر کار با هم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بهتر همراه خود بلاروس برقرار کنیم، از به ما {کمک می کند} تأثیر این تحریم ها را کاهش دهیم.”

در همین جاری، پسکوف تاکید کرد کدام ممکن است جامعه ای اجتناب کرده اند آزمایشگاه های آمریکایی همراه خود هدف رشد سلاح های آلی علیه گروه های قومی خاص در نزدیکی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس تحمیل شده است.

سخنگوی کرملین ذکر شد: «ما داده‌هایی داریم کدام ممکن است آرم می‌دهد منصفانه این سیستم همراه خود بودجه پنتاگون، منصفانه جامعه درست اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های زیستی در فراگیر ما تحمیل کرده است کدام ممکن است ۹ تنها روی پاتوژن‌ها، میکروب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس‌ها فوق العاده آسیب رسان کار می‌کنند، اما علاوه بر این روی ماموریت‌هایی همراه خود هدف تحمیل طیف گسترده ای از جدیدی اجتناب کرده اند سلاح‌های آلی کار می‌کنند. علیه گروه های قومی خاص.

به آموزش داده شده است پسکوف، ساختار ناتو این اتحاد را “تهاجمی” کرد.

او ذکر شد: “{آنها می گویند} ناتو منصفانه گروه دفاعی است، با این حال خواهید کرد کدام ممکن است کلاشینکف منصفانه تفنگ است، صرف نظر از کدام ممکن است چگونه به آن است به نظر می رسید کنید.” همین رئوس مطالب با توجه به ناتو نیز صدق می تدریجی. این اتحاد برای آن طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار آن آن را به سازمانی جسور تغییر می تدریجی. این می تواند یک اتحاد سازمانی است کدام ممکن است برای پرخاشگری نوسازی شده است.

پسکوف ذکر شد: “ترمیم روابط بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا ادامه دارد امکان پذیر است، با این حال تنها در صورتی کدام ممکن است اروپا اجتناب کرده اند شر مستی آمریکا خلاص شود” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد آمریکا خلاص شود.

به گزارش راشا تودی، پسکوف در مصاحبه همراه خود رسانه های کشورش ذکر شد: در همه زمان ها راه رفع هایی موجود است. راه رفع برای هر شرایط دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر رویارویی. برای همه آنها راهی برای خروج موجود است.

وی تاکید کرد کدام ممکن است به بیشتر احتمال دارد روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا در بلند مدت نزدیک افزایش نخواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو پیش بینی دارد این تنها روزی رخ دهد کدام ممکن است شخصی اروپا به فرماندهی آینده آن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ روزی کدام ممکن است آمریکا پاسخگویی آن را بر عهده بگیرد.

پسکوف ذکر شد: «وقتی ecu‌ها به سختی شراب آمریکایی بنوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به این نتیجه برسند کدام ممکن است ما خودمان به فرماندهی مراقبت اجتناب کرده اند آینده قاره‌مان، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید حتی اوراسیا هستیم، این اتفاق خواهد افتاد.» این دشواری درمورد به بلند مدت نزدیک نیست، با این حال زمان کدام ممکن است روابط شخصی را یک بار دیگر تعیین مقدار کنیم.