حمله ها به روهینگیاها در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک بود
چشمک زدن:

همزمان گفتن شد کدام ممکن است میانمار اجتناب کرده اند سوی دیوان در سراسر جهان دادگستری {به دلیل} سرکوب مسلمانان روهینگیا محکوم شده است.

به گزارش پیرسون، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه) گفتن کرد کدام ممکن است واشنگتن رسما خشونت علیه اقلیت روهینگیا توسط نظامی میانمار را فناوری کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت علیه بشریت تعیین مقدار کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلینکن اقدامات نظامی میانمار علیه روهینگیاها در سال های ۲۰۱۶ به همان اندازه ۲۰۱۷ را فناوری کشی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حمله ها به روهینگیاها در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد روشنی دال بر قصد نابودی اقلیت مسلمان موجود است.

در نوامبر سال قبلی، گروه ملل متحد گفتن کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند سه میلیون نفر در میانمار به کمک های انتقادی خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع با بیرون نوک دادن به خشونت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع صلح جو برای فاجعه میانمار افزایش خواهد کشف شد.

همزمان گفتن شد کدام ممکن است میانمار اجتناب کرده اند سوی دیوان در سراسر جهان دادگستری {به دلیل} سرکوب مسلمانان روهینگیا محکوم شده است.

در آگوست ۲۰۱۷، نزدیک به ۷۵۰۰۰۰ عضو اقلیت مسلمان روهینگیا {به دلیل} افزایش خشونت ها به بنگلادش گریختند. در در زمان حال نظامی میانمار به بهانه دستگیری شبه نظامیان روهینگیا کدام ممکن است بسیار زیاد اجتناب کرده اند افسران پلیس را به قتل رساندند به روستاهای اقلیت مسلمان حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه های آنها را به منقل کشید.

مقامات میانمار مسلمانان روهینگیا را کدام ممکن است فناوری ها {در این} ملت اقامت کرده اند شهروند میانمار نمی داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند حقوق شهروندی را اجتناب کرده اند آنها سلب کرده است.

مانه: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان