خراسان رضوی پذیرای بیشترین مسافران زیبایی شناختی استمدیرکل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجتناب کرده اند برخورداری روزانه عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۶ نفر اجتناب کرده اند امکانات اقامتی ورهنجان به همان اندازه بالا سوم فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش پیرسون، گدارس کریمی ور مدیرکل رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در خصوص آمار ماموریت مسکن فرهنجان گفت: به همان اندازه بالا سوم وروردین ۱۴۰۱، ۱۵۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۶ نفر اجتناب کرده اند مسکن استفاده کرده اند. پایگاه در فرهنگان

وی شکسته نشده داد: ۵۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۶ نفر در قالب ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۲ خانواده به همان اندازه بالا فروردین سوم اجتناب کرده اند فرهنگسراهای فرهنگیان استفاده کردند.

کریمی فر به داده های آماری مسافران نوروزی در استان ها به همان اندازه بالا سوم فروردین ۱۴۰۱ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: خراسان رضوی، فارس، اصفهان، قم، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، یزد، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بیشترین زیبایی شناختی را کسب کردند. مسافران به همین ترتیب

خاص شد: کمترین پذیرش نوروزی مسافران فرانک درمورد به استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل است.

تأمین: فارس