خواه یا نه موسیقی ممکن است تأثیرات عقب کشیدن بر رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات انسان بگذارد؟ بیایید دریابیم!


راهنمای بهزیستی

موسیقی می تواند تأثیرات منفی بر رفتار انسان داشته باشد

“موسیقی انفجار روح است.” – فردریک دلیوس

خواه یا نه این مناسب نیست؟ به اصطلاح موسیقی زبان روح است. موسیقی می‌تواند به درمانی، خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آسیب‌های عاطفی کمک تنبل. با این حال خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به نیمه b موسیقی در نظر گرفته شده کرده اید؟ همونی کدام ممکن است بیش از حد بهش در نظر گرفته شده نکردیم؟

موسیقی همراه خود تاثیرات خوش بینانه فراوانش می تونی تأثیرات عقب کشیدن بر رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف انسان دارد. ممکن است عاشق شنیدن به موسیقی هستم، یعنی {چه کسی} این کار را نمی شود، با این حال ما باید به جنبه ۹ چندان خوش بینانه موسیقی نیز به نظر می رسید کنیم.

در بررسی جدیدترین دانشکده Jyväskylä فنلاند، خاص شد کدام ممکن است “شنیدن به موسیقی “متنفر” ممکن است در نتیجه رفتارهای پرخاشگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های بدوی نبرد هر دو گریز شود.” در بررسی مشابهی کدام ممکن است توسط صفحه بحث روانشناسی آمریکا به پایان رسید، خاص شد کدام ممکن است “شنیدن به محتوای متنی ترانه های خشونت آمیز قابل انجام است منجر {به رفتار} خشونت آمیز شود.”

این چطوری کار میکنه؟ موسیقی چگونه بر رفتار انسان تأثیر می گذارد؟

{در این} مرحله، باید اجتناب کرده اند فواید موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این چگونگی آن به یاد داشته باشید موزیک درمانی ممکن است به افزایش سلامت روان کمک تنبل. همراه خود این جاری، {در این} تحقیق، پرونده شده است کدام ممکن است همه موسیقی ها {نمی توانند} نتایج خوش بینانه داشته باشند هر دو احساسات لذت بخشی را برانگیزند.

شنیدن به موسیقی تهاجمی هر دو موسیقی تشکیل عبارات خشونت آمیز ممکن است بافت انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخاشگری را برانگیزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممکن است در نتیجه برانگیختگی شود. پاسخ نبرد هر دو گریز. این احساسات متوجه دیگران است.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نتایج جلب توجه این بررسی بود تأثیر متقابل {به رفتار} شخصی نمایندگی کنندگان گزارش کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند پاسخ های عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی شخصی نسبت به موسیقی بافت شرمندگی می کنند. این پاسخ آرم می‌دهد کدام ممکن است موسیقی به هر نحوی شناخته شده به عنوان عالی تخصص لذت‌بخش تلقی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است پاسخ عقب کشیدن به موسیقی موجود است، به‌طور خودکار شناخته شده به عنوان نادرست تلقی می‌شود.

به آگاه محقق بی نظیر این بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشیار موسیقی شناسی اجتناب کرده اند دانشکده Jyväskylä، Henna-Ricka Peltola،

اگرچه این تجزیه و تحلیل پتانسیل خوش بینانه مشخص برای موسیقی را آرم می دهد، با این حال ما اجتناب کرده اند نتایج عقب کشیدن آن توجه نسبتاً ضعیفی داریم.

بیلتولا علاوه بر این می‌افزاید: «قرار تکل کشف نشده موسیقی در محل قرارگیری‌های نهایی می‌تواند باعث تحمیل تنفر از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های استرس‌زا در برخی اشخاص حقیقی شود کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی باعث افزایش رفاه آنها نمی‌شود».

پس تاثیر موسیقی بر رفتار انسان چیست؟ در موجود است عالی نگاهی بیندازیم!

تاثیرات موسیقی بر رفتار انسان چیست؟

رفتار انسانی

{همه ما} اجتناب کرده اند تأثیرات خوش بینانه موسیقی آگاه هستیم، با این حال با اشاره به تأثیرات عقب کشیدن موسیقی بر رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات انسان چطور؟ خواه یا نه ما واقعاً اجتناب کرده اند آنها آگاه هستیم؟

بیایید دریابیم!

۱- موسیقی ممکن است درک خواهید کرد را تنظیم دهد

خواه یا نه می‌دانستید کدام ممکن است شنیدن به موسیقی می‌تواند دیدگاه خواهید کرد را به مسکن مشابه با دیگران در اطرافتان تنظیم دهد؟ در بررسی ای کدام ممکن است در سال ۲۰۱۱ آشکار شد، خاص شد کدام ممکن است مفهوم بصری را می توان همراه خود موسیقی تنظیم داد. اینکه ما چگونه دنیا را درک می کنیم ۹ تنها به اینکه {چه کسی} هستیم تعیین می شود میدانم با این حال ممکن است به آن است نیز بستگی داشته باشد چه احساسی داریم.

خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی ما ممکن است بر آنچه می بینیم تأثیر بگذارد. برای مثال، شنیدن به موسیقی غم‌انگیز می‌تواند باعث شود کدام ممکن است جهان را به گونه‌ای مشخص درک کنیم کدام ممکن است درخشندگی کمتری نسبت به آن است دارد. حالا تصور کنید کدام ممکن است اگر در همه زمان ها به موسیقی عقب کشیدن گوش می‌دادید، نگاهتان به جهان چگونه تنظیم می‌کرد؟

۲- موسیقی ممکن است ایده ها تهاجمی را تحریک تنبل

موسیقی زبانی است کدام ممکن است قرن هاست موجود بوده. حتی در زمان نبرد، موسیقی برای تحمیل انگیزه تا حد زیادی در نیروها چاپ شده می شد، به همین دلیل خواه یا نه این خطا است کدام ممکن است بگوییم موسیقی ممکن است پرخاشگری را نیز وسوسه تنبل؟

مثلا، حفاری موسیقی (زیرژانر رپ) ممکن است ایده ها تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال خشونت آمیز را تحریک تنبل. در بررسی عکس، خاص شد کدام ممکن است محتوای موزیکال جنسی پرخاشگرانه باعث افزایش در نظر گرفتن پرخاشگرانه تبدیل می شود.

جدا از این، نمایندگی‌کنندگان مردی کدام ممکن است به موسیقی زن‌ستیزانه گوش می‌دادند، تا حد زیادی با اشاره به دختران در نظر گرفته شده عقب کشیدن می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس. موسیقی ممکن است به طرز ماهرانه ای نحوه به نظر می رسید ما به دیگران را تنظیم دهد.

۳- موسیقی ممکن است ما را به در نظر گرفتن عقب کشیدن وادار تنبل

وقتی لیست چاپ شده موسیقی خواهید کرد در یک واحد حلقه باشد چه اتفاقی می افتد؟ خوشایند، این عامل بدی نیست، با این حال اگر لیست چاپ شده موسیقی خواهید کرد ساده اجتناب کرده اند لحن های ناراضی تشکیل شده باشد، چه؟ وقتی مدام غرق در لحن های ناراضی هستید، در نظر گرفته شده می کنید چه اتفاقی می افتد؟ اشکالی ندارد کدام ممکن است گرچه وقت یکبار به لحن های ناراضی گوش دهید، با این حال ۹ در هنگام شنیدن {هر روز}، برای هفته ها هر دو ماه ها.

برخی اجتناب کرده اند تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است {افرادی که} همراه خود مالیخولیا هر دو افرادی که آسیب پذیر ابتلا هستند نشخوار کردن منظم توسل به کرد برای موسیقی ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی. این اشخاص حقیقی علاوه بر این گزارش دادند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند شنیدن به موسیقی بافت مالیخولیا بیشتری می کنند.

وقتی به موسیقی ناراضی گوش می‌دهید، می‌تواند خواهید کرد را وارد مارپیچ ایده ها عقب کشیدن تنبل. وقتی به چنین موسیقی گوش می دهید، بافت بدتری کشف می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن جدا می آیید اینها برگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موسیقی کدام ممکن است جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای باید را ترتیب می تنبل گوش کن. آن یک است چرخه بی نهایت است.

برحذر بودن! اجتناب کرده اند مسائل چه می شنوید!

در مورد چیزها چه می شنوید

نحوه کار با هم ما همراه خود موسیقی در طولانی مدت روز حیاتی است. {همه ما} {هر روز} (حداقل ۴ ساعت در روز) به موسیقی گوش می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار به شنیدن به موسیقی ممکن است بر رفتار، احساسات، ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف ما تأثیر بگذارد.

موسیقی کدام ممکن است در همه زمان ها در مسکن ما موجود است، ممکن است بر نحوه درک ما اجتناب کرده اند دنیای احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی اطرافمان تأثیر بگذارد. در حالی کدام ممکن است موسیقی ممکن است به خاص احساسات ما کمک تنبل کدام ممکن است نخواهیم کرد آنها را شناسایی ببریم، علاوه بر این ممکن است پاسخ ناخوشایندی را برانگیزد.

چه می شنوید از فوق العاده حیاتی است. آنچه بودیم محدوده کنید شنیدن به آن است ممکن است معنای زیادی داشته باشد. اگر به شنیدن به موسیقی کدام ممکن است باعث تحمیل احساساتی مشابه با مالیخولیا، ناامیدی، گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات مقاوم درست مثل تبدیل می شود شکسته نشده دهید، به مصرف شده افکار شخصی همراه خود عقب کشیدن شکسته نشده می دهید.

موسیقی ممکن است به مسکن ما خوش بینانه ببخشد با این حال شنیدن به موسیقی نتایج عقب کشیدن دارد کدام ممکن است نباید نادیده بگیریم. به آنچه گوش می دهید ملاحظه کنید. باقی مانده است تحقیقات بیشتری برای نشان دادن نتایج عقب کشیدن موسیقی موجود است. هدف خواهید کرد لذت برداشتن اجتناب کرده اند موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساندن حس خوش بینانه به مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانتان است.

در همه زمان ها به خاطر داشته باشید کدام ممکن است موسیقی عالی سلاح قادر مطلق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید بدانیم چگونه اجتناب کرده اند آن به نفع شخصی استفاده کنیم.

امیدوارم این متن ارائه می دهیم در درک تأثیرات موسیقی بر رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات انسان کمک تنبل. برای داده ها تا حد زیادی، می توانید همراه خود به اشتراک گذاشتن بازخورد شخصی در بازخورد زیر همراه خود ممکن است تصمیم بگیرید هر دو برای ما {در این} رسیدگی بنویسید [email protected].

اگر این متن برای شما ممکن است مفید بود، آن را همراه خود اعضای خانواده شخصی به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فراموش نکنید} کدام ممکن است به ما اوج بزنید.

مواظب خودت باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد باش