خواه یا نه BMI حیاتی است؟


BMI شناخته شده به عنوان خوب ابزار تعیین مقدار سلامت توسط بیشتر مردم استفاده تبدیل می شود، با این حال خواه یا نه حیاتی است کدام ممکن است در محدوده “خالص” قرار گیرد؟ خواه یا نه BMI حتی در نقاشی وضعیت بهزیستی از محسوس است؟ بیایید با اشاره به آن صحبت کنیم! BMI چیست؟ BMI: نسبت قد به وزن کدام ممکن است شناخته شده به عنوان “مشکلات وزنی” خوب شخص تفسیر تبدیل می شود برای ایجاد اجزا خطر نیز تجزیه و تحلیل تبدیل می شود.

خواه یا نه BMI حیاتی است؟ یکپارچه مطلب”

قانون اساسی BMI حیاتی است؟ برای اولین بار به نظر می رسد شد.