خوب انتخاب غول پیکر در کنفدراسیون فوتبال آسیارئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اجتناب کرده اند ایجاد لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۳ در قالب اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش پیرسون، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا درست در این لحظه همراه خود حضور اعضای شخصی در دوحه تشکیل مونتاژ داد به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد پیشرفت فوتبال آسیا انتخاب گیری شود.

شیخ سلمان {در این} دیدار بر لزوم همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد {در این} گروه برای پیشرفت بلند مدت فوتبال آسیا تاکید کرد.

مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران شناخته شده به عنوان vp AFC {در این} مونتاژ حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب گیری ها نمایندگی کرد.

یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهمی کدام ممکن است {در این} مونتاژ مطرح شد، نحوه برپایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ در قالبی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا بود. پیش اجتناب کرده اند این لیگ قهرمانان آسیا اجتناب کرده اند بهار تحریک کردن شده بود با این حال همراه خود انتخاب کمیته اجرایی، آغاز این مسابقات به پاییز موکول شد.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتخاب ها مهم {در این} مونتاژ تعیین مقدار مسابقات جام ملت های آسیا بود کدام ممکن است در صورت اجرایی شدن این قالب، انواع کارکنان های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا مقیاس را کاهش می دهد به همان اندازه مسابقات جام ملت های آسیا رشد بگیرد.

تأمین: فارس