داروهای ضعیف چیست؟
مدیرکل امور دارویی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو تصریح کرد:

حمیدرضا اینانلو ذکر شد: تریپتورلین ۱/. در لیست ضعیف

به آموزش داده شده است پیرسون، حمیدریزا انانلو با توجه به وضعیت Desferal، فرم دارویی کدام ممکن است توسط مبتلایان تالاسمی استفاده تبدیل می شود، ذکر شد: این دارو در ماه آگوست به راحتی در دسترس است {خواهد بود}. در واقع در یک واحد سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۹۹ دسفرال به همان اندازه حد امکان وارد ملت شده است. در شرایط حال الگوی ساخت خانه در ملت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی نداریم.

وی علاوه بر این با توجه به دکارلین ذکر شد: تریپتورلین ۱ /. این دارو در لیست ضعیف قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز ۱۱.۲۵ تریپتورلین توسط خوب نمایندگی دارویی بومی ساخت ممکن است.

اینانلو یکپارچه داد: در اسفندماه ۲ میلیون دوز آلندرونات ساخت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر خوب میلیون واحد در جاری ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به مسئله ۸ نیز ۴.۵ ماه ذخیره داریم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه واردات داروهای خیلی شبیه ساخت خانه منع شده است، افزود: اجتناب کرده اند این رو برخی اجتناب کرده اند داروهای مدل دار {به دلیل} از گرفتن خیلی شبیه ساخت خانه ضعیف دارو محسوب نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله این داروها می توان به داروهای زلودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویکتوزا ردیابی کرد.

به آموزش داده شده است سرپرست کل گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو، با توجه به دائولین ۳ ماهه، پرازوسین ۱، ۴۲ میلیون، دوز ۵، ۱۳ میلیون، فنی توئین، ۱۰ ماه، گلیکلازید، ۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ در ۴ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز را داریم. ۸۰ برای ۴ ماه.

انانلو در خصوص این ۲ آلبوم افزود: همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها ارزی، سهام کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع محموله های جدید وارد ملت تبدیل می شود.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند امتحان شده برای تامین هرچه سریعتر ترازوسین خبر داد.

تأمین: مهر