در لحظه استاندارد هوای تهران باورپذیر استشاخص آلودگی هوا در جاری حاضر ۸۴ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای تهران در سیزدهمین روز نوروز باورپذیر است.

به مشاوره پیرسون، براساس گفتن گروه مدیریت آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوا در جاری حاضر ۸۴ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای تهران در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند نوروز باورپذیر است.

علاوه بر این طی ۲۴ ساعت قبلی شاخص استاندارد هوا ۷۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تهران باورپذیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران نیز اجتناب کرده اند ابتدای سال ۲ روز هوای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ روز هوای باورپذیر را تخصص کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیشترین دمای پایتخت ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن ۱۷ سطح است.