دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان + محتوای متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوت


خداوند در هر آنچه در دنیاست منزه است، جل جلاله، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن، در عالم توانایی، صبور است.

خدایا مرا در در زمان حال اجتناب کرده اند آلودگی پاک گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبرم ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر حوادث نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت عطا فرما.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن به تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشینی همراه خود صالحان راهنمایی کن، به یاری باشی ای دلداری مستمندان.

بر تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیزگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی نیکوکاران سودآور همراه خود کمک آنان مایه لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت فقرا است.