دهکده ای ویران شده در جاده مقدم نبرد کیف + فیلمسربازان اوکراینی به نحوه مقابله همراه خود توانایی نیروی دریایی مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپس گیری روستاهای کودک در ۷۰ کیلومتری شرق پایتخت خوشحال از می کنند.