دیدار اسکوچیچ همراه خود مهدوی کیا در ورزش کارکنان سراسری


اردوی کارکنان فوتبال امید همزمان همراه خود شاگردان دراگان اسکوچیچ در کارکنان سراسری یکم در جاری پیگیری {است تا} مهدی مهدوی کیا نامزدهای شخصی را مراقبت از جام ملت های آسیا تعیین مقدار تدریجی.

اولین کارکنان سراسری کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند بازدید به سئول کره جنوبی ظهر در این زمان در وسط سراسری فوتبال به ورزش پرداخته بود، در ابتدای ورزش همراه خود کادر فنی کارکنان المپیک .

گیمرها کارکنان سراسری ایران به محض دیدن مهدی مهدی کیا {به سمت} او رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود او خوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بش کردند. متعاقباً دراگان اسکوچیچ دوره ها سرپایی همراه خود مهدوی کیا برگزار کرد کدام ممکن است حمید استلی سرپرست کارکنان اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمت محمدی سرپرست کارکنان نیز {در این} دوره ها حضور داشتند.

دیدار اسکوچیچ با مهدوی کیا در تمرین تیم ملی