رئیس جمهور درگذشت راشری را آسایش ذکر شدرئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله اساس‌ای را آسایش ذکر شد: ارائه دهندگان ارزنده‌ای کدام ممکن است در سنگرهای مختلف مرحوم آیت‌الله رئیسی به انقلاب اسلامی انجام دادند، بار بزرگی بر دوش ایشان {خواهد بود}.

به گزارش پیرسون، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیامی همراه خود آسایش درگذشت آیت الله محمد محمدی الریشهری همراه خود ابراز تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر اجتناب کرده اند این موضوع ذکر شد: ایشان در بخش حفاظت اجتناب کرده اند آرمان های انقلاب اسلامی نیز امتحان شده مداوم ای کردند. . در سنگرهای زائران ایرانی، وزارت دانش، مجلس خبرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی کل ملت کدام ممکن است بی شک بار بزرگی برای آن مرحوم {خواهد بود}.

رئیس جمهور در پیامی مصیبت وارده را به بیت باشکوه آیت الله ریشهری، بخش های علمیه، طلاب آن مرحوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شهرستان ری آسایش ذکر شد.

محتوای متنی پیام آسایش رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا
من می خواهم اجتناب کرده اند آن خدا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

درگذشت عالم فرزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارز انقلابی آیت الله محمد محمدی ریشهری، موجب درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن فراوان شد.
این عالم عالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند یاران قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاع امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب بود، سالیان متمادی در تولیت حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) منشأ ارائه دهندگان فراوانی بود. ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش متنوع. داده ها پژوهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان منطقه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث. کرد.

آیت الله ریشهری نیز در سنگرهای حجاج ایران، وزارت دانش، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی کل ملت در حفاظت اجتناب کرده اند آرمان های انقلاب اسلامی کشتی ای خستگی ناپذیر انجام داد کدام ممکن است بی شک بار بزرگی بر دوش ایشان {خواهد بود}.

این مصیبت وارده را به بیت مطهر، بخش های علمیه، طلاب آن عالم ربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شهرستان ری آسایش عرض می کنم. پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای همه بازماندگان

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران