رفع ضرر اشتغال فارغ التحصیلان اجتناب کرده اند طریق ساخت اطلاعات بنیانوزیر صمت همراه خود تاکید بر توانمندی نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فارغ التحصیلان دانشکده های دولتی تصریح کرد: اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اشخاص حقیقی اطلاعات بنیان ممکن است در رفع ضرر اشتغال فارغ التحصیلان کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست باشد.

به گزارش پیرسون، رضا فاطمی امین در کنفرانس مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اظهار داشت: جای بسی خرسندی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در سال‌های جدیدترین همواره ساخت را محور پرونده عنوان قرار داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باعث می‌شود کدام ممکن است این مسئولیت بر عهده گروه باشد. وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش دشوارتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم {در این} زمینه گام های اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی برداریم.

وی افزود: تصمیم گیری عنوان ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت در سال ۱۴۰۱ الزاماتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا وزارت صمت ۲ رویکرد اساسی را در اصل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم شخصی قرار داده است. در شرایط کنونی، رویکرد جهانی به ساخت محصولات پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده بهتر است، همراه خود ملاحظه به رتبه زیرین کشورمان {در این} شاخص جهانی، باید برای ارتقای این جایگاه این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام کنیم.

فاطمی امین همراه خود دقیق اینکه یکی اجتناب کرده اند معیارهای تصمیم گیری کننده این شاخص نوع صادرات اجتناب کرده اند ملت ها است، تصریح کرد: به همین دلیل صادرات نپخته فلز هر دو سیمان برای ملت ارزشی تحمیل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای از گرفتن جایگاه صحیح در خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد جهانی، ساخت محصولات اطلاعات بنیان باید کانون اصلی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ما باشد.

رفع ضرر اشتغال فارغ التحصیلان اجتناب کرده اند طریق ساخت اطلاعات بنیان

وی همراه خود ردیابی به توانمندی {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فارغ التحصیلان دانشکده های دولتی تاکید کرد: اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اشخاص حقیقی اطلاعات بنیان ممکن است در رفع ضرر اشتغال فارغ التحصیلان کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد باشد.

وزیر صمت یکپارچه داد: اکنون به مرحله بلوغ تجاری در ملت رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای افزایش استاندارد محصولات تجاری گام های قابل توجه برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا اقتصاد اطلاعات بنیان سطح عطفی {در این} ملت {خواهد بود}.

فاطمیامین دقیق کرد: نگاه به گذشته ساخت تابعی اجتناب کرده اند ۲ مولفه سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} بود با این حال در وسط جدیدترین عنصری به تماس گرفتن اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا کرده است به همین دلیل برای تجمیع اطلاعات در اقتصاد سهم اطلاعات در ساخت. باید در ابعاد سراسری افزایش یابد.

وی همراه خود ردیابی به کمتر اجتناب کرده اند عالی نسبت بودن سهم تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد در ساخت، اظهار داشت: موضوع تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد در شاخص های استاندارد، قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا باید همراه خود این سیستم ریزی فوق العاده از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مستمر آن رصد شود.

لزوم تحمیل بازار برای محصولات اطلاعات بنیان

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند آفات ساخت اطلاعات بنیان امکان آمار مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تاثیر محصولات اطلاعات بنیان در رشد تجاری ملت باید امتحان شده شود بازاری برای محصولاتشان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برخی جاذبه های آموزشی محدود نشوند.»

همکاری مشترک وزارت صمت همراه خود معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری

فاطمی امین افزود: تفسیر از محسوس عنوان سال. امتحان شده، تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش واحدهای تولیدی برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد. بر این مقدمه، امسال همکاری مشترکی همراه خود معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری تعیین کنید گرفت به همان اندازه رئوس مطالب روشنی اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماژول های اطلاعات بنیان حاضر شود.

وی یکپارچه داد: موضوع دوم امسال بحث اشتغال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است چرخ دنده اولین، سرمایه در ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازار اجتناب کرده اند مهمترین شاخص های رشد ساخت است، به همین دلیل حاضر این علائم در تحمیل جایگزین های شغلی فوق العاده حائز اهمیت است.وزارت صمت اجتناب کرده اند سال قبلی {در این} سه بخش تحریک کردن به کار کرده است، امسال نیز طبق توسعه تصمیم گیری شده وارد فاز اجرایی تبدیل می شود.

ورود تمامی واحدهای تولیدکننده چرخ دنده اولین تجاری به بورس کالا به همان اندازه ۲ ماه تولید دیگری

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اظهار داشت: در خصوص تامین چرخ دنده اولین، راهبرد اساسی وزارت صمت ورود واحدهای تولیدی چرخ دنده اولین تجاری به بورس کالا همراه خود ملاحظه به موفقیت‌های حاصله در بورس کالا است. سال قبلی، مثلاً در زمینه فلز، امسال کار می کنیم.» تمامی واحدهای تولیدکننده چرخ دنده اولین تجاری کمتر از به همان اندازه ۲ ماه تولید دیگری وارد بورس کالا می شوند.

فاطمی امین تاکید کرد: {در این} تکنیک در دسترس بودن، تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام کالا انصافاً شفاف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها باید روی این موضوع کانون اصلی کنند به همان اندازه همه تولیدکنندگان همه محصولات شخصی را در بورس کالا به حاضر بگذارند. در واقع در این مد به بخش خرده فروشی نیز ملاحظه کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری ساماندهی آن هستیم به همان اندازه در مرحله یک در دسترس بودن تعداد زیادی چرخ دنده اولین در بورس کالا اجتناب کرده اند برخی افراط ها جلوگیری کنیم.

رفع مشکلات نقدینگی بخش ساخت اجتناب کرده اند طریق تامین پولی زنجیره ای

فاطمی امین همراه خود ردیابی به این سیستم وزارت صمت برای تامین نقدینگی می خواست موارد اظهار داشت: برای نتیجه گیری این هدف در سال بلند مدت به ۲ فرآیند اولین یعنی بازپرداخت تسهیلات بر مقدمه صورت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی زنجیره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود این رویکرد بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت امتیازات پولی این بخش ساخت شود.

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تایید کرد: نیازها به سختی در سال جاری در وزارت صمت تصمیم گیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوک فروردین ماه استانداری ها باید آمار ماهانه کار شخصی را حاضر کنند.

طراحی ۳۰ سازوکار برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بخش های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش

وی همراه خود ردیابی به بیش اجتناب کرده اند ۳۰ سازوکار کدام ممکن است در وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود هدف رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در ملت تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده است، اظهار داشت: {در این} بخش موضوع راه اندازی شد قیمت تولیدکننده است. به موارد همراه خود نظارت ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میل تحمیل شفافیت در قیمت ها قطعا در سال جاری پیگیری احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پایان دادن این قالب هستیم. علاوه بر این ساخت اطلاعات، گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب سودآوری ورزش ها، توسعه تعاملات در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمرانی. ۴ این سیستم راهبردی برای وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش موجود است.

به گزارش وزارت صمت، فاطمی امین اظهار داشت: در گامی اساسی باید ساخت محور بر غیرمولد ارجحیت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند الزامات این امر گلوله کردن عادلانه درآمد در زنجیره ساخت است.

لزوم تحمیل زنجیره های خوب ارزش در خرید و فروش خارجی

وی در بخش توسعه تعاملات در سراسر جهان دلیل داد: اقتصاد ایران باید اجتناب کرده اند مرزهای شخصی بالاتر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جستجوی تشکیل زنجیره خوب ارزش در خرید و فروش خارجی باشیم. علاوه بر این در جریان اصلاحات ساختاری، میل ها، مقررات، تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اصولی تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود. شناخته شده به عنوان مثال در طبقه بندی بنگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای صادراتی ساخت محصولات اطلاعات بنیان باید شناخته شده به عنوان شاخص میل اندیشه در مورد شود.

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در نهایت اظهار داشت: نقشه راه وزارت صمت در سال قبلی همراه خود هدف رشد صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تقاضا برای این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن سامانه کامل خرید و فروش همراه خود میل کشتی همراه خود قاچاق کالا در ملت بود. . • ما سیستم کامل پیشنهادات پولی، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در ملت هستیم.

تأمین: ایسنا