زاینده رود یک بار دیگر جاری شد + فیلم


معاون توافق امور عمرانی استانداری اصفهان عصر قبلی در گفتگوی تلفنی همراه خود واحد خبر جامعه اصفهان ذکر شد: از در حال حاضر به مدت ۱۰ روز زاینده رود جاری تبدیل می شود.

مهران زینلیان افزود: این میزان آب همانند بهمن ماه به کشت کشاورزان شرق اصفهان اختصاص می یابد.

زاینده رود در بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۱۰ روز در اصفهان جریان داشت به همان اندازه کشاورزان شرقی را زراعت تنبل.

سد قوسی زاینده رود همراه خود قابلیت اسمی ۱.۲۳۹ میلیارد متر تاس شناخته شده به عنوان است احتمالاً یکی از سدهای بی نظیر وسط ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کننده آب شرب، اطراف زیست، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت در سال ۱۳۴۹ به استفاده رسید.

این سد در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان چادجان قرار دارد.