سخنگوی وزارت خارجه چین به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد چین آسایش اظهار داشتسعید خطیب زاده در پی سقوط هواپیمای مسافربری در استان گوانگشی چین همراه خود خانوار قربانیان، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد چین آسایش اظهار داشت.

به گزارش پیرسون، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی سقوط هواپیمای مسافربری در استان گوانگشی چین به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت چین آسایش اظهار داشت.

تأمین: مهر