سه رویه مالیاتی مهم مقاماتسخنگوی مقامات اجتناب کرده اند مالیات ۱۰۸ درصدی بر بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش پیرسون، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی دانستن درباره اقدامات مقامات در بخش مالیاتی نوشت:

سه مسئولیت مهم مالیاتی مقامات مردمان:

۱. بدست آوردن به بیش اجتناب کرده اند ۱۰۸ سهم درآمد مالیاتی مورد پیش بینی در بودجه ۱۴۰۰

۲- تصویب آیین نامه اجرایی وضع مالیات بر مسکن تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای مجلل.

۳- افزایش شعب شورای برتر مالیاتی اجتناب کرده اند ۸ بخش به ۱۶ بخش برای تسریع در معامله با به امور مالیاتی.

تأمین: ایسنا