سه سیگنال کاهش انتظارات تورمیارزیابی آمارهای مالی بهمن ماه ۱۴۰۰ آرم می دهد کدام ممکن است انتظارات تورمی {به دلیل} پیش سوراخ بینی خطرات سیاسی ناشی اجتناب کرده اند اقتصاد در جاری کاهش است. در ماه فوریه، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت اسلامی {به دلیل} کاهش انتظارات تورمی کاهش کشف شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری آمارها حکایت اجتناب کرده اند کاهش نرخ انبساط نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ انبساط اساس مالی در بهمن ماه نسبت به دی ماه دارد. نرخ درآمد بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماه های در گذشته کاهش یافته است است.

به گزارش پیرسون، فینال گزارش موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند تحولات کلان مالی در ۱۲ بهمن آرم اجتناب کرده اند کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای مالی در بهمن ماه آرم می دهد کدام ممکن است انبساط نقدینگی سطح به سطح به ۳۹.۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سطح به سطح اساس مالی به ۳۳.۲ سهم رسیده کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند الگو نزولی این ۲ متغیر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است. در دی ماه نرخ انبساط نقدینگی به ۴۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اساس مالی ۳۵.۵ سهم رسید.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری الگو اصلاحات نرخ بازار بین بانکی کاهش این نرخ را در بهمن ماه نسبت به ماه های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری آن در محدوده ۲۰.۳ سهم آرم داد. این نرخ در نیمه دوم سال قبلی به ۲۱ سهم رسید. علاوه بر این در بهمن ماه سال قبلی نرخ بازدهی اوراق اسلامی به الگو کاهشی شخصی شکسته نشده داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو در قیمت های بلندمدت دیده شده است. آمارها آرم می دهد کدام ممکن است این الگو نزولی به طور قابل توجهی در بلندمدت آرم دهنده کاهش انتظارات تورمی است.

موسسه مالی مرکزی نیز در گزارش شخصی به این موضوع ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دلیلی بر «کاهش انتظارات تورمی» عنوان کرده است. به نظر می رسد مانند است عناصر کارآمد بر کاهش انتظارات تورمی در نرخ تورم اسفندماه آینه است. مشاوران معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی اجتناب کرده اند افزایش وضعیت اقتصاد ایران است کدام ممکن است پیش بینی تعمیر تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن ریسک‌های سیاسی اجتناب کرده اند اقتصاد نیز متاثر شده است.

الگو نزولی انبساط آمارهای مالی

آمارهای موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند تحولات کلان مالی در بهمن ماه سال قبلی حاکی اجتناب کرده اند الگو نزولی مستمر کل های مالی است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند سیگنال های کاهش انتظارات تورمی است. براساس گفتن موسسه مالی مرکزی، اساس مالی در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ برابر ۵۸۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۳۳.۲ سهم افزایش داشته است. برای بررسی الگو این متغیر آرم می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تیرماه سال قبلی الگو نزولی شخصی را تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوب سطح به سطح ۴۲.۶ سهم در تیرماه به ۳۳.۲ سهم در بهمن ماه رسیده است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آمارها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کمیت نقدینگی در یازدهمین ماه سال قبلی حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی بوده کدام ممکن است انبساط ۳۹.۷ درصدی را به سند رسانده است. برای بررسی الگو این متغیر نیز حاکی اجتناب کرده اند کاهش آن در نیمه دوم سال قبلی است. همراه خود این جاری گزارش موسسه مالی مرکزی تایید می تنبل کدام ممکن است نرخ انبساط ۲.۷ واحدی هر دو ۳۹.۷ درصدی نقدینگی در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ درمورد به افزایش محافظت آماری درمورد به اضافه شدن چکیده داده ها بانکی است. متعلقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های اتحادیه به چکیده ای اجتناب کرده اند متعلقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های اداره کل موسسه مالی سپه ({به دلیل} ترکیب موسسه مالی های خرس تصرف نیروهای مسلح در موسسه مالی سپه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده پیامد پولی است.

به عبارت تولید دیگری، در صورت تعدیل نتایج محافظت آماری فوق، انبساط نقدینگی در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به بالا سال ۱۳۹۹ برابر ۳۰.۴- سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوازده ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ برابر همراه خود ۳۷- {بوده است}. ٪. به همین دلیل آمارها آرم می‌دهد کدام ممکن است کل‌های مالی در نیمه دوم سال قبلی الگو نزولی داشته است کدام ممکن است قابل انجام است به الگو نزولی تورم در سال‌های بلند مدت کمک تنبل.

نرخ بهره معیار زیرین

دومین سیگنال زیرین بودن انتظارات تورمی را می توان به الگو نزولی نرخ بازار بانکی نسبت داد. بازرسی الگو اصلاحات نرخ بازار بین بانکی حاکی اجتناب کرده اند کاهش این نرخ در بهمن ماه نسبت به ماه های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری آن در محدوده ۲۰.۳ درصدی بود. آمارها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در بازه روزی آبان به همان اندازه دی ماه نرخ درآمد دسترس در بازار بین بانکی به بیش اجتناب کرده اند ۲۱ سهم رسید، با این حال اجتناب کرده اند هفته سوم دی ماه این الگو کاهشی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو به همان اندازه بالا بهمن ماه شکسته نشده داشت.

در گزارش موسسه مالی مرکزی آمده است: علیرغم کاهش کمیت پیشنهادات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ قرارداد بازخرید در عملیات بازار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات روال {در این} مدت حاکی اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها فعلی در برخی موسسه مالی‌ها است. (موسسه مالی هایی کدام ممکن است قبلاً مازاد داشتند) («دسترس در بازار بین بانکی قابل در دسترس بودن بودند) برای تعمیر خواستن نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مازاد دسترس در بازار بین بانکی.» نرخ درآمد دسترس در بازار بین بانکی، نرخ بهره معمول هر دو مرجع در سیستم بانکی است. به معنای واقعی کلمه هستند یکی اجتناب کرده اند ابزارهای مدیریت نرخ درآمد در ترتیب کریدورهای نرخ درآمد بازار بین بانکی است. یکی اجتناب کرده اند توضیحات کاهش نرخ درآمد دسترس در بازار بین بانکی را می توان کاهش تقاضا دسترس در بازار بین بانکی دانست. فشار بر درآمد به نظر می رسد مانند است نرخ دسترس در بازار بین بانکی در بهمن ماه کاهش یافته است است.

کاهش بازده اوراق مشارکت

گزارش موسسه مالی مرکزی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در بهمن ماه سال قبلی الگو نزولی نرخ بازدهی اوراق مقامات اسلامی شکسته نشده کشف شد به منظور که این ماه به نرخ بازدهی اسناد مذکور همراه خود سررسیدهای خوب، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله تغییر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب همراه خود ۱.۲۱، ۱.۳۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۰۳ واحد سهم کاهش نسبت به ماه در گذشته به همین ترتیب ۲۲.۰۷، ۲۳.۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴.۰۳ سهم {بوده است}. این الگو نزولی سومین سیگنال تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه های پایانی سال قبلی است. بازرسی ها آرم می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آذرماه سال جاری همراه خود کاهش نرخ بازدهی اوراق بهادار مقامات اسلامی، منحنی بازدهی اوراق خزانه اسلامی کاهش یافته است است.

به منظور که منحنی بازده برای دسامبر در درجه زیرین تری نسبت به منحنی بازده برای ماه دسامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحنی بازده برای ماه فوریه در درجه زیرین تری نسبت به منحنی بازده برای دسامبر قرار دارد. در سال جدید معمولی درآمد سهامداران حدود ۲۲.۱ سهم بوده کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند شکسته نشده کاهش نرخ درآمد دسترس در بازار این اوراق دارد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نرخ درآمد این اوراق تابعی اجتناب کرده اند جهت آتی نرخ تورم است، کاهش این نرخ را می توان سیگنال کاهش انتظارات تورمی دانست.

تورم در نهایت سال ۱۴۰۰ کاهش کشف شد

عناصر مؤثر بر انتظارات تورمی تأثیر شخصی را بر آمار تورم در ماه مارس منعکس کردند. گزارش تحلیل اقتصاد کلان موسسه مالی مرکزی آرم می دهد کدام ممکن است در شکسته نشده الگو ماه های پایانی سال قبلی در بهمن ماه ۱۴۰۰ متداولتورم ۱۲ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح به سطح همراه خود کاهش در کنار شده است. {در این} ماه، تمامی زیرگروه‌های بی نظیر CPI به جز زیر گروه «خوراکی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدنی‌ها» همراه خود تورم ماهانه کمتری نسبت به ماه در گذشته در کنار بودند.

همراه خود وجود کاهش محسوس خوب ارزش اجاره ماهانه مسکن طی ۴ ماه قبلی، زیرگروه مسکن، آب، انرژی الکتریکی، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بنزین‌ها {به دلیل} اهمیت بالای آن در شاخص قیمت خوردن‌کننده همچنان پس اجتناب کرده اند گروه داروها غذایی قرار دارد. سهم بزرگی در تورم ماهانه بهمن ماه است. بازرسی تورم ماهانه شاخص بهای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مصرفی به تفکیک گروه‌های خاص «موارد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ارائه دهندگان» در بهمن ماه آرم داد کدام ممکن است {در این} ماه، کالاهای اساسی تورم ماهانه بالاتری نسبت به اقلام خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم بیشتری اجتناب کرده اند ماهانه را تخصص کردند. تورم اجتناب کرده اند کل شاخص اختصاص داده شده است به شخصی. همراه خود این جاری، تورم ماهانه کالاهای محکم {به دلیل} همبستگی بیش از حد بین نوسان قیمت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات بازار پول خارجی، انبساط محدودی را تخصص کرد.

این آمار آرم می دهد کدام ممکن است نرخ تورم روندی نزولی دارد کدام ممکن است بعد از همه گزارش وسط آمار نیز این موضوع را تایید می تنبل. وسط آمار ایران جدا از تحلیل این گزارش، نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ را نیز آشکار کرد کدام ممکن است آرم می‌دهد تورم سطح‌به‌سطح در اسفندماه ۳۴.۷ سهم بوده کدام ممکن است نسبت به بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت خیلی شبیه ۰.۷ واحد سهم کاهش داشته است. سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند این ۱۴ واحد سهم کاهش داشته است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۱.۳ سهم بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۰.۸ واحد سهم کاهش داشته است. معمولی تورم سالانه نیز همراه خود ۱.۲ سهم کاهش به ۴۰.۲ سهم رسید.

همراه خود ارزیابی متداولتورم سالانه اسفند ۹۹ همراه خود معمولی سال ۱۴۰۰ می توان اکتسابی کدام ممکن است این شاخص در اسفند ماه سال قبلی ۳.۸ سهم انبساط داشته است. همراه خود ملاحظه به الگو نزولی تورم سطح‌به‌سطح، می‌توان پیش‌سوراخ بینی کرد کدام ممکن است معمولی تورم سالانه سریع در یک واحد الگو نزولی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل به نظر می رسد مانند است کاهش انتظارات تورمی اجتناب کرده اند واحدهای مالی نیز بر نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ تأثیر داشته است.

تأمین: اقتصاد جهانی