شاخص بورس تهران ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۱ واحد انبساط کرد


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نهایت پیشنهادات همین الان همراه خود ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۱ واحد افزایش در کنار شد.

به گزارش پیرسون، بورس اوراق بهادار تهران کدام ممکن است در اولین هفته کاری سال جاری علاوه بر این دیروز شاهد الگو افزایشی بود، همین الان همچنان الگو افزایشی داشت به منظور که در نهایت پیشنهادات همراه خود ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۱ واحد افزایش. به ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ تجهیزات رسید.

شاخص کل بر ایده معمول همگن نیز همراه خود ۳۰۱۷ واحد افزایش به رقم ۳۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ واحد رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار بورس تهران به بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسید.

قیمت کاهش یافته پرهزینه همین الان بیش از هفت.۹ میلیارد سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را در قالب ۴۴۱ هزار فقره به قطعا ارزش آن را دارد ۳۶۴۳ میلیارد تومان در بورس تهران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند.

همین الان همه شاخص های بورس بی تجربه شدند به منظور که شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت ۱.۲ نسبت انبساط وزنی داشته اند. این ۲ شاخص همراه خود معیار همگن انبساط ۸۳ درصدی داشتند.

شاخص سهام آزاد ۱.۲ نسبت انبساط کرد. شاخص بازار اول بورس ۵۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم بورس ۲.۲ نسبت افزایش کشف شد.

نمادهای شاخص شاخص همین الان به همین ترتیب برای ادغام کردن نمایندگی های پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی نوری، فلز مبارکه، گروه مبنا، پتروشیمی جم، مس سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران است.

دسترس در بازار فرابورس ایران همین الان شاخص کل همراه خود ۲۶۰ واحد انبساط به رقم ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ واحد رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم فرابورس به بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار اساس ۳۲۹ هزار میلیارد تومان بود.

قیمت کاهش یافته پرهزینه همین الان بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را در قالب ۲۵۶ هزار فقره به قطعا ارزش آن را دارد ۱۶۳۱ میلیارد تومان در فرابورس ایران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند. همراه خود این محاسبه قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس همین الان به بیش اجتناب کرده اند ۵۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

همین الان نمادهای آریاسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندجویان، بیمه پاسارگاد، پویاذرکان آق دره، مظاهر رشد پولی مهر آیندیگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظاهر رشد معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزات بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس دارند.


نقشه پیشنهادات روز بورس تهران

تأمین: فارس