شخصیت غذایی خواهید کرد چیست؟محبوبیت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است باعث تبدیل می شود خواهید کرد تیک بزنید [or not tick] هنگام درک اتصال خواهید کرد همراه خود وعده های غذایی ضروری است. بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است این رژیم چقدر برای دیگران موفقیت آمیز باشد، یک بار دیگر قابل انجام است برای شما ممکن است مفید نباشد. شخصیتت…