شهریه در سال جدید به صورت ماهانه صنوبر تبدیل می شودرئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همراه خود تصویب مجلس، کلیه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای درست مثل اجتناب کرده اند قبیل حق التدریس، حق التدریس، ساعتی، حق نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باید ماهانه در سال ۱۴۰۱ صنوبر شود.

به گزارش پیرسون، محمدباقر قالیباف در یادداشتی در توییتر دانستن درباره نحوه صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق در سال ۱۴۰۱ نوشت:

پیش فرض همراه خود تصویب مجلس نمایندگان در الگو بازرسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای درست مثل اجتناب کرده اند قبیل حق التدریس، مقرری، ساعتی، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به صورت ماهانه صنوبر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردکنندگان به طور درست تجمیع تبدیل می شود.

تأمین: النا